0492 - 59 31 31 0492 - 59 31 31

Van 09.00 uur tot 12.30 uur
Van 13.30 uur tot 17.00 uur
(op vrijdag tot 16.00 uur)
Onze oplossingen

Het Tips & Advies Ondernemershandboek 2021

Alle basisinformatie voor iedere zelfstandig ondernemer

Een Tips & Advies-Boek over ... 

samengevat

Dit ondernemershandboek is het meest volledige naslagwerk voor u als zelfstandig ondernemer. Als ondernemer krijgt u te maken met veel verschillende wet- en regelgeving. Het is dan ook logisch dat u daar veel vragen over heeft en het overzicht wilt behouden. Het Tips & Advies Ondernemershandboek helpt u daarbij.

in detail

Alle zaken waarmee u als ondernemer in aanraking komt, zijn opgenomen in dit boek: op elke vraag heeft u een betrouwbaar antwoord binnen handbereik. Editie 2021 is volledig geactualiseerd en aangevuld met alle nieuwe wetgeving, richtlijnen en cijfers voor 2021.

Dankzij meer dan 5.000 trefwoorden vindt u snel wat u moet weten. Zo krijgt u direct de juiste informatie en hulpmiddelen om een groot aantal zaken zelf op te lossen.

Dit allesomvattende boek bevat:

 • 25 hoofdstukken met informatie over o.a. belastingen, belastingcontrole, auto van de zaak, uw bedrijfshuisvesting, boekhouding, internet, milieu, personeel, samenwerkingsverbanden, investeringen, transport, EU en ondernemer, verkoop, sociale wetgeving, verzekeringen, bankproducten, ...
 • Een online service met meer dan 100 geactualiseerde modellen van juridisch veilige brieven en contracten die u aan uw eigen situatie kunt aanpassen.
 • Alle belangrijke websites.
 • Alle - voor iedere ondernemer - belangrijke cijfers met een aantal handige rekentools

Het Tips & Advies Ondernemershandboek is de handleiding voor iedere zelfstandig ondernemer. Volledig aangepast aan alle nieuwe wet- en regelgeving voor 2021!

Dit Tips & Advies-Boek is er speciaal voor ... 

zelfstandig ondernemers, bedrijfsleiders, ondernemers, adviseurs, startende ondernemers en zzp'ers:

 • die op elke vraag een antwoord binnen handbereik willen hebben;
 • die volledig willen kunnen vertrouwen op de feitelijke juistheid van de informatie;
 • die ondersteund willen worden met praktische modelcontracten en checklists.

De belangrijkste nieuwe onderwerpen en aanvullingen in deze nieuwe editie gaan over ... 

 • Belastingtarieven/-cijfers 2021
 • Hoe controleert de fiscus in 2021?
 • De nieuwste investerings- en innovatiesubsidies
 • Zakendoen binnen factureringsrichtlijnen
 • Het tot stand komen van elektronische overeenkomsten
 • De nieuwe regels voor privacy
 • De meldplicht datalekken en de nieuwe AVG
 • De nu geldende regels voor ontslag en tijdelijke contracten

Bij dit Tips & Advies-Boek ontvangt u ook een ... 

online service met gebruiksklare modeldocumenten en/of tools

 • om de adviezen en oplossingen direct in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

Dit Tips & Advies-Boek is samengesteld door ... 

Een team van 16 experts op verschillende vakgebieden, in samenwerking met het redactieteam van Indicator.

In dit boek leest u ...

Inhoudsopgave

Hoofdstuk I - Starten met een onderneming

A. Voorwaarden

1. Leeftijd

2. Handelingsbekwaam

3. Nationaliteit

4. Opstellen ondernemingsplan

B. Administratieve formaliteiten

1. Bankrekening openen

2. Ken-uw-klant-principe

3. Factuurvereisten

4. Inschrijving Kamer van Koophandel

5. Aanmelden Belastingdienst

6. Aanmelden personeel

7. Administratie

8. Btw-verplichtingen

9. Elektronische aangifte

10. Bewaarplicht

11. Aanloopkosten

C. Speciale vergunningen

1. Markthandel

2. Milieuregels/omgevings­vergunning

3. Horeca

4. Bestemmingsplan

D. Speciale regels

1. Speciale regels voor detailhandel, ambachtsbedrijven en horeca

2. Extra regels voor horeca

3. Speciale regels vervoer

E. Franchising

1. Begrip

2. Franchisor en franchisee

3. Keuze franchisegever

4. Onderzoek franchiseformule

5. De franchiseovereenkomst

6. Europese Erecode

F. Handelsnaam

1. Begrip

2. Verwarring van namen

G. Intellectuele eigendomsrechten

1. Industrieel eigendomsrecht

2. Auteursrecht

3. Merkrecht

4. Octrooirecht

5. Tekeningen en modellen

Hoofdstuk II - Eenmanszaak of vennootschap

A. Ondernemer en huwelijk

1. Gehuwden en eenmanszaak

2. Gehuwden en vennootschap

3. De samenwonende ondernemer

4. Wat in geval van echtscheiding?

B. Verschillen eenmanszaak, personenvennootschap en rechtspersoon

1. De eenmanszaak

2. De personenvennootschap

3. De rechtspersoon

C. Naamloze vennootschap

1. Oprichting

2. Kapitaal

3. Aandelen

4. Bestuur

5. Algemene vergadering

6. Statutenwijziging

D. Besloten vennootschap

E. Vennootschap onder firma

1. Weinig formaliteiten

2. Inhoud van de overeenkomst

3. Besloten karakter

4. Inschrijving Handelsregister

5. Voordeel

6. Nadeel

F. Maatschap

1. Vrij beroep of bedrijf

2. Twee soorten

3. Aansprakelijkheid

G. Commanditaire vennootschap

1. Beherende vennoten

2. Commanditaire vennoten

3. Verschil in aansprakelijkheid

H. Coöperatie

1. Oprichting/inschrijving

2. Doel

3. Aansprakelijkheid bij een coöperatie

Hoofdstuk III - Ondernemer en sociale verzekeringen

A. Socialezekerheidsstelsel

1. Algemeen

2. Sociale voorzieningen

3. Sociale verzekeringen

B. Werknemersverzekeringen

1. Werknemer

2. Werknemersverzekeringen

C. Volksverzekeringen

D. Zorgverzekeringswet (Zvw)

1. Verplichte verzekering

2. Soorten polissen

3. Eigen risico

4. Nominale premie

5. Werkgeversheffing Zvw

6. Lage inkomensafhankelijke bijdrage

7. Zorgtoeslag

E. Verschillen tussen ­ondernemers en werknemers

1. Wie is ondernemer?

2. Onderneming

3. Arbeidsongeschiktheid

4. Werkloosheid

F. Sociale verzekeringen ­zelfstandigen

1. Besluit bijstandsverlening ­zelfstandigen 2004 (Bbz)

G. Directeur-grootaandeel­houder (DGA)

1. Algemeen

2. Aanwijzing verzekeringsplicht DGA

3. Sociale verzekering DGA

4. Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

5. Zorgverzekering DGA

6. DGA en loonheffing

Hoofdstuk IV - Boekhoudkundige verplichtingen

A. Administratie en boekhouding

1. Administratie

2. Boekhouding

3. Voor wie gelden de eisen?

4. Wat is verplicht?

5. Vermogenstoestand

6. Ook btw-eisen aan administratie

7. E-facturatie

8. Bewaartermijn en -plaats

9. Waarderingsregels

10. Boekjaar

B. Jaarrekening

1. Inleiding

2. Toepassingsgebied

3. Definitie en doel

4. Algemeen toepasselijk principe

5. Valuta en taal

6. Volledige of beknopte versie

7. Criteria

8. Geconsolideerde jaarrekening

9. Onderdelen jaarrekening

C. Normen en richtlijnen

1. Nederlandse boekhoudnormen

2. IFRS

D. Accountant of boekhouder?

1. Inleiding

2. AA-Accountant

3. Verklaringen

4. De Wwft

Hoofdstuk V - Betaling, krediet en zekerheid

A. Betalingsverkeer

1. Uitgaande betalingen

2. Inkomende betalingen

3. Toonbankbetalingen

4. Buitenlandse betalingen

5. Veilig betalen

6. Innovatie

7. Cashmanagement

B. Krediet

1. Ondernemingsplan

2. Kredietproducten

3. Kredietvervangende producten

C. Zekerheid

1. Zakelijke zekerheden

2. Persoonlijke zekerheden

3. Oneigenlijke zekerheden

4. Dekkingswaarde

Hoofdstuk VI - Bedrijfsruimte huren, kopen of verbouwen

A. Huur

1. Regelgeving

2. Algemene regels

3. Huur van winkelruimte

4. Huur van andere bedrijfsruimte

5. Huur van woonruimte

B. Aankoop bedrijfsruimte

1. Uitgangspunten

2. Onderhandelingen

3. De koopovereenkomst

4. De notariële akte

C. (Ver)bouwen bedrijfsruimte

1. Aanneming van werk

2. De aannemingsovereenkomst

3. Verplichtingen voor de aannemer

4. Architect

5. Verplichtingen voor de opdrachtgever

6. Prijsbepaling en minder- of meerwerk

7. Oplevering

8. Gebreken

9. Geschillenregeling

10. Speciale regels voor particulieren

D. Ander soort eigendom

1. Vormen van mede-eigendom

2. Appartementsrecht

3. Erfpacht

4. Opstalrecht

5. Mandeligheid

Hoofdstuk VII - Kopen, verkopen en contracteren

A. Koop en verkoop

1. Begrip ‘koop’

2. Totstandkoming

3. Geldigheid

4. Vorm en bewijs

5. Eigendomsoverdracht en overgang risico

6. Verplichtingen verkoper

7. Verplichtingen koper

8. Niet-nakoming van verplichtingen

9. Consumentenkoop

10. Contracten en abonnementen

11. Factuur

12. Beëindiging koopovereenkomst

13. Internationale koop

B. Agentuurovereenkomst, distributieovereenkomst en franchise­overeenkomst

1. Agentuurovereenkomst

2. Distributieovereenkomst

3. Franchiseovereenkomst

C. Faillissement, surseance en schuldsanering

1. Faillissement

2. Surseance van betaling

3. Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

Hoofdstuk VIII - Personeelszaken

A. Werving en selectie

1. Werving

2. Uitzendovereenkomst

3. Payrolling

4. Bedrijfsreglement

B. Arbeidsovereenkomst

1. Cao’s

2. Oproepovereenkomst

3. Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

4. Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

5. Goed werknemerschap

6. Goed werkgeverschap

7. Proeftijd

8. Loon

9. Werkkostenregeling

10. Verbod op nevenwerkzaamheden

11. Arbeidsongeschiktheid

12. Na afloop van het tweede ziektejaar

13. Vakantie/verlof

14. Flexibel werken

15. Disciplinaire maatregelen

16. Medezeggenschap

17. Gelijke behandeling

18. Concurrentiebeding

19. Schade veroorzaakt door de ­werknemer

20. Buitenlandse werknemers

C. Einde arbeidsovereenkomst

1. De basisvoorwaarden voor beëindiging van een dienstverband

2. Einde van rechtswege

3. Geen einde van rechtswege

4. Ontslag op staande voet

5. Einde door opzegging

6. Opzegverboden

7. Ontslagprocedure bij het UWV

8. Ontslagprocedure bij de kantonrechter

D. Kinderen en jeugdige ­werknemers

1. Wat voor arbeidsovereenkomst?

2. Welke arbeid mogen kinderen ­verrichten?

3. Arbeidstijden

E. Doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd

1. Bestaande arbeidsovereenkomst voortzetten

2. Arbeidsovereenkomst voor ­bepaalde tijd

3. Uitzendarbeid

4. Zzp’er of freelancer

Hoofdstuk IX - Arbo

A. Arbeidsomstandigheden

1. Inleiding

2. Aanpassingen wetgeving

3. Arbocatalogus

B. Risico-inventarisatie en -evaluatie

1. Inleiding

2. Inventariseren (stap 1)

3. Evaluatie (stap 2)

4. Plan van aanpak (stap 3)

5. Toetsing van een RI&E (stap 4)

6. Uitvoeren plan van aanpak (stap 5)

7. Rol van de or

C. Deskundige bijstand

1. Basiscontract

2. Basisplus contract

3. Waarop moet een werkgever letten bij het kiezen van een arbodienst?

4. Arbodeskundige

5. Bedrijfsarts

D. Preventiemedewerker

1. Inleiding

2. Taken

3. Deskundigheid

4. Aantal preventiemedewerkers

5. Organiseren

E. Bedrijfshulpverlening

1. Bedrijfshulpverlening

2. Bedrijfsnoodplan

3. Veiligheidsinstructies

F. Consultatie en onderzoek bedrijfsarts

1. Consult bedrijfsarts

2. PAGO en PMO

G. Ongevallen en beroepsziekten

1. Zorgplicht werkgever

2. Ongevallenmelding bij de Inspectie SZW

3. Ongevallenregister

4. Leren van ongevallen

5. Ongevallenonderzoek

6. Beroepsziekten

7. Schadevergoeding

H. Inspectie SZW

1. Doel Inspectie SZW

2. Taken Inspectie SZW

3. Branchebrochures

4. Maatregelen die de Inspectie SZW kan opleggen

5. Zelfinspectietool

I. Specifieke aspecten van de arbeidsomstandigheden

1. Inrichting van de werkplek

2. Fysische werkomstandigheden

3. Arbeidsmiddelen

4. Lichamelijke belasting

5. Psychosociale arbeidsbelasting

6. Gevaarlijke stoffen

J. Kwetsbare groepen

1. Algemeen

2. Jeugdigen

3. Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven

4. Thuiswerkers

5. Ouderen

K. Arbeidstijden

1. De Arbeidstijdenwet

L. Medezeggenschap

1. Or, personeelsvertegenwoordiging of personeelsvergadering?

2. Instemmingsrecht

3. Adviesrecht

4. Overeenstemmingsrecht

5. Initiatiefrecht

6. Informatierecht

7. Inhuur deskundigen

8. VGWM-commissie

Hoofdstuk X - Belasting op inkomen en winst

A. Wat is belastbaar?

1. Inkomstenbelasting algemeen

2. Vennootschapsbelasting algemeen

3. Winstbegrip in de vennootschaps­­belasting

B. Eigen woning

1. Eigen woning

C. Resultaat uit overige ­werkzaamheden

1. Begrip ‘resultaat uit overige ­werkzaamheden’

2. Winstbepaling

3. Ter beschikking stellen van ­vermogensbestanddelen aan een onderneming of werkzaamheid

4. Wat valt er nog meer onder de terbeschikkingstellingsregeling?

5. Aftrekbare kosten

D. Winst uit onderneming

1. Begrip ‘winst uit onderneming’

E. Ondernemingsfaciliteiten

1. Ondernemersaftrek

2. Man-vrouwfirma

3. Willekeurige afschrijving

4. Investeringsaftrek

5. Verspreiden van investeringen over meerdere jaren

6. MKB-winstvrijstelling

F. Fiscale reserves

1. Kostenegalisatiereserve

2. Herinvesteringsreserve

3. Oudedagsreserve

4. De werkruimte

G. Overige aftrekbare kosten

1. Aanloopkosten

2. Scholingskosten

3. Kosten voor gereedschappen, ­vakliteratuur en werkkleding

4. Briefpapier, advertentiekosten, ­sponsorgelden

5. Gemengde kosten welke uitgesloten worden voor aftrek

6. Geheel van aftrek uitgesloten kosten

7. Beperkt afschrijven op bedrijfs­middelen en vastgoed

8. Bijtelling van de auto van de zaak

H. Inkomen uit aanmerkelijk belang

1. Welke voordelen belast?

2. Regulier voordeel

3. Teruggaaf van gestort kapitaal

I. Inkomen uit sparen en beleggen

1. Bezittingen

2. Heffingsvrij vermogen

3. Vrijgestelde vermogensbestanddelen

4. Planningsmogelijkheden

J. Fiscale eenheid

1. Eliminatie intercompany winst

2. Voordelen fiscale eenheid

K. Berekening van de belasting

1. Verliesverrekening

2. Vennootschapsbelasting

L. Procedure

1. Van aangifte tot aanslag

2. Heffingsrente

3. Controle

4. Ambtshalve aanslag

5. Boete

6. Navordering

7. Betalingstermijn

8. Bezwaar en beroep

9. Uitstel van betaling

M. Internationaal

1. Inkomstenbelasting

2. Vennootschapsbelasting

Hoofdstuk XI - Btw

A. Inleiding

B. Btw-ondernemer

1. Belastingplicht

2. Ondernemerschap

3. Begin ondernemerschap

4. Einde ondernemerschap

5. Fiscale eenheid

6. Buitenlandse ondernemer

C. Belastbaar feit

D. Leveringen van goederen

1. Algemeen

2. Leveringen

3. Plaats van levering

4. Intracommunautaire levering (ICL)

5. Intracommunautaire verwerving (ICV)

6. Invoer

E. Diensten

1. Algemeen

2. Plaats van dienst

3. Tijdstip van dienst

F. Bijzondere regelingen

1. Inleiding

2. Vrijstellingen

3. Overdracht van een onderneming

4. Kleineondernemersregeling (KOR)

5. Margeregeling

G. Waarover btw berekenen?

1. Vergoeding

2. Vergoeding margeregeling

3. Korting

H. Tarieven

1. Algemeen

2. Forfaitaire tarieven

I. Recht op aftrek

1. Algemeen

2. Voorbelasting

3. Teruggaaf bij niet-ontvangen vergoeding en correctie van ten onrechte afgetrokken btw

4. Teruggaaf buitenlandse ondernemers

J. Btw-verplichtingen

1. Factuurvereisten

2. Kasstelsel

3. Onterecht btw op factuur vermeld

4. Administratie

5. Belastingschuldige en verlegging

6. Aangifte en termijn

K. Internationaal

1. Algemeen

2. Btw-richtlijn

3. Uitvoeringsverordening btw-richtlijn

4. Prejudiciële vraag

Hoofdstuk XII - Overige belastingen

A. Auto

1. Motorrijtuigenbelasting, wanneer verschuldigd?

2. Personenauto

3. Bpm

4. Bestelauto (grijs kenteken)

B. Assurantiebelasting

1. Wanneer verschuldigd?

C. Invoerrechten

D. Accijnzen

E. Wet waardering ­onroerende zaken (WOZ)

1. Wat is de ‘WOZ-waarde’?

2. De WOZ-waarde en belastingen

3. Bezwaar maken

F. Overdrachtsbelasting

1. Roerend of onroerend?

G. Milieubelastingen

1. Welke milieubelastingen zijn er?

H. Waterschapsbelasting

1. Aanslag zuiveringsheffing

2. Aanslag ingezetenenomslag

I. Overige lokale heffingen

1. Precariobelasting

2. Rioolrecht

3. Hondenbelasting

4. Reclamebelasting

5. Leges

J. Schenkings- en successierechten

1. Oplopend tarief

2. Aangifte schenkbelasting

Hoofdstuk XIII - Belastingcontrole

A. Wat is ‘belastingcontrole’?

1. Winstbelastingen

2. Omzetbelasting/loonheffing

B. Wijze van controle

1. Horizontaal toezicht

2. Steekproef

C. Controle

1. Waarneming ter plaatse

2. Boekenonderzoek

D. Administratie- en ­bewaarplicht/inlichtingen verstrekken (informatieverplichtingen)

1. Bewaarplicht

2. Inzage- en inlichtingenplicht

3. Controle voorkomen?

4. Derdenonderzoek

E. Verwerping en omkering van de bewijslast

1. Verwerping administratie

2. Omkering bewijslast

3. FIOD

F. Verweermiddelen

1. Wet rechtsbescherming belasting­plichtigen bij ­controlehandelingen

G. Na de controle

1. Controlerapport

2. Waarschuwen of straffen?

3. Verzuimboete

H. Nog meer controle

1. Aankondigingen bij aangifte

2. Speciale acties

3. Overige acties

4. Nationale en internationale ­gegevensuitwisseling

Hoofdstuk XIV - Verzekeringen

A. Verzekeringen

1. Distributiekanalen/markt

2. Samenhang

B. Verzekeringsvormen

1. Brandverzekeringen

C. Aansprakelijkheids­verzekeringen

1. Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

2. Beroepsaansprakelijkheids­verzekering

3. Bestuurdersaansprakelijkheids­verzekering

4. Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering

D. Auto-/voertuigenverzekeringen

1. WA-verzekering voor motorrijtuigen

2. Volledig-cascoverzekering

3. Beperkt-cascoverzekering

4. Ongevallen-inzittendenverzekering

5. Schadeverzekering inzittenden

6. Verhaals(rechts)bijstand­sverzekering­

7. Rechtsbijstandsverzekering voor motorrijtuigen

E. Transportverzekeringen

1. Transportgoederenverzekering

2. Transportgoederenverzekering: aflopende polis

3. Transportgoederenverzekering: ­Pauschalpolis

4. Transportgoederenverzekering: declaratiepolis

5. Eigen-vervoersverzekering

6. Committentenverzekering

F. Rechtsbijstandsverzekeringen

G. Personeelsverzekeringen

1. Ziekteverzuimverzekeringen

2. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

3. Collectieve ongevallenverzekering

4. Collectieve pensioenverzekering

H. Ziektekostenverzekering

Hoofdstuk XV - Omgevingsrecht

A. Ruimtelijk instrumentarium

1. Ruimtelijke plannen

2. Structuurvisie

3. Algemene regels in de vorm van een verordening of een AMvB

4. Bestemmingsplannen

5. Inpassingsplannen

6. Beheersverordening

7. Planschade

8. Grondexploitatie en exploitatieplan

9. De Omgevingswet

B. Bodem en bodemsanering

1. Aspect ‘bodem’ in ruimtelijke ordening

2. Wet bodembescherming

3. Bodem onder de Omgevingswet

C. Geluid

1. Wet geluidhinder

2. Grenswaarden en zonering

3. Geluid onder de Omgevingswet

4. Ontheffing grenswaarde

D. Water

1. Waterwet

2. Waterplannen en waterbeleid

3. Keur van het waterschap

4. Water in het bestemmingsplan

5. Water in de Omgevingswet

E. Geur

1. Wet geurhinder en veehouderij

2. Geurhinder en ruimtelijke ordening

3. Geurhinder onder de Omgevingswet

F. Externe veiligheid

1. Risicobronnen

2. Plaatsgebonden risico en groepsrisico

3. Verantwoording groepsrisico

4. Risicokaart

5. Externe veiligheid onder de Omgevingswet

G. Flora, fauna en natuurbescherming

1. Gebiedsbescherming

2. Soortbescherming

3. Bescherming houtopstanden

4. Aanvullingswet natuur Omgevingswet

H. Archeologie en cultuurhistorie

1. Wettelijk kader

2. Archeologie en ruimtelijke ordening

3. Archeologisch onderzoek

I. Luchtkwaliteit

1. Wet luchtkwaliteit

2. Besluit niet in betekenende mate bijdragen

3. Besluit gevoelige bestemmingen

4. Bestemmingsplan en luchtkwaliteit

J. Bedrijvigheid en milieuzonering

1. Algemeen

2. De plattelandswoning

K. Afval

1. Categorieën ‘afvalstoffen’

2. Zorgplicht

3. Verboden

4. Landelijk afvalbeheerplan

5. Meer informatie

Hoofdstuk XVI - Vergunningen

A. De omgevingsvergunning

1. Toestemmingen die op zijn gegaan in de omgevingsvergunning

2. Bouwen

3. Slopen

4. Milieu

5. Werken en werkzaamheden (aanleg)

6. Kappen bomen

7. Gecombineerde omgevingsvergunning

B. Vrijstellingen, ontheffingen en het projectbesluit

1. Regime Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

C. Aanvragen van de ­omgevingsvergunning

1. Vergunningcheck

2. Aanvraag omgevingsvergunning

D. Procedures

1. Reguliere voorbereidings­procedure

2. Uitgebreide voorbereidingsprocedure

3. Procedurestappen

E. Bezwaar en beroep

1. Bezwaar

2. Beroep

3. Hoger beroep

F. Vergunningvrij bouwen

1. Vergunningvrij en tevens ‘bestemmings­planvrij’ bouwen of verbouwen

2. Vergunningvrij bouwen of verbouwen met bestemmingsplancheck

G. Andere vergunningen

1. Watervergunning

2. Splitsings- en onttrekkings­vergunning Huisvestingswet

3. Archeologische monumenten­vergunning

4. Vergunning Kernenergiewet (KEW)

5. Vergunning Wet bodembescherming (Wbb)

6. Terras- en exploitatievergunning

7. Tracébesluit

H. Omgevingsvergunning onder de Omgevingswet

1. Beoordeling aanvraag

2. Kwaliteitscriteria

3. Overgangsrecht

4. Procedure

5. Participatie

6. Bevoegd gezag

7. Concrete wijzigingen

Hoofdstuk XVII - Subsidies voor het MKB

A. Subsidies algemeen

1. Subsidiethema’s

2. Soorten subsidies

3. Procedures verschillen

4. Regionale verschillen

5. Waar liggen nu uw kansen?

6. Tijdig aanvragen

B. Krediet

1. Risicokapitaal voor innovatieve ondernemingen

2. Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

3. Groeifaciliteit

4. Corona-Overbruggingslening 3.0 (COL) voor start-ups, scale-ups en innovatieve MKB'ers

5. Kleine Kredieten Corona Garantieregeling (KKC)

C. Innovatie, onderzoek, ontwikkeling

1. WBSO: Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk

2. Innovatiebox

3. MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

4. Europese innovatiesubsidies: Horizon 2020

5. Subsidieregeling Eurostars - Subsidie internationale ­marktgerichte R&D

D. Investeringen: energie, milieu, algemeen

1. Landelijke investeringssubsidies

2. Energie-investeringsaftrek (EIA)

3. Vervroegde afschrijving milieu-investeringen (Vamil) en Milieu-investeringsaftrek (MIA)

4. Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (sde++)

5. Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

6. Subsidie voor uitstootvrije bestelbus

7. Subsidieregeling Elektrische Personenauto's Particulieren (SEPP)

8. De Baangerelateerde investeringskorting (BIK)

E. Arbeid en scholing

1. Personeelssubsidies

2. Praktijkleren

3. Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca-, of recreatiesector

4. Loonkostenvoordeel LKV

5. Het lage-inkomensvoordeel (LIV)

6. Startersbeurs

7. SLIM-subsidie

8. Regeling NL leert door

9. Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden (MDIEU)

F. Export en internationale samenwerking

1. Dutch Good Growth Fund

2. Subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI)

3. Dutch Trade and Investment Fund (DTIF)

4. Brexit-vouchers

5. Starters International Business (SIB)

6. Kickstartvoucher

G. Instandhoudingssubsidie rijksmonument met woonfunctie

1. Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Hoofdstuk XVIII - Communicatie, reclame & verkoop

A. Marketingcommunicatie en merk

1. Definitie

2. Merkfuncties

3. Merkimago

B. Communicatiemix

1. Corporate communicatie

2. Marketingcommunicatie

C. Marketingcommunicatie­strategie

1. Positionering

2. Belang goede strategie

3. Diverse communicatiestrategieën

D. Marketingcommunicatieplan

1. Noodzaak communicatieplan

2. Voordelen communicatieplan

3. Afgeleid ondernemingsplan

4. Onderdelen marketingcommunicatieplan

E. Marketingcommunicatie-instrumenten

1. Reclame

2. Promoties

3. Public relations

4. Sponsoring

5. Directmarketingcommunicatie ofwel data-driven marketing

6. Winkelcommunicatie

7. Verpakking

8. Persoonlijke verkoop

9. Beurzen en tentoonstellingen

F. Mediaplan en selectie

1. Mediadoelstellingen

2. Voorlopig mediabudget

3. Mediastrategie

4. Mediatactiek

5. Definitief mediabudget

6. Plaatsingsschema

G. Media en middelen

1. Integratie meerdere media

2. Diverse media en middelen

H. Reclamebureau

1. Selectie reclamebureau

2. Afspraken reclamebureau

3. Briefing reclamebureau

I. Onderzoek en respons

1. Ontwikkelingsonderzoek

2. Evaluatieonderzoek

3. Onderzoeksbureaus

4. Respons

J. Content marketing en ­sociale media

1. Content marketing

2. Sociale media

K. Affiliate marketing

1. Het principe

2. Hoe het werkt

3. Affiliate netwerken

4. Google AdSense

L. Videomarketing

1. YouTube als mediakanaal

2. Opvallen op internet

3. Adverteren met video

M. Contact met de pers

1. Een persbericht

2. Contact met de pers

N. Showroom- en winkelverkoop

1. Lichaamstaal herkennen

2. Zelf een signaal geven

3. En dan pas open vragen stellen

4. En proberen meer te verkopen?

5. Winkeldiefstal

6. Mysteryshoppen

7. De etalage en internet

O. Offertes maken

1. Wat is een ‘offerte’?

2. De vrijblijvende offerte

3. Uw prijs als sandwich inpakken

4. Een normale en een hogere prijs

5. Laat zien dat u meedenkt

6. Formuleer uw offerteteksten positief

7. De structuur van een offerte

8. Hoe uitgebreid mag een offerte zijn?

P. Personal branding

1. Wat is ‘personal branding’?

2. Redenen om voor personal branding te kiezen

3. Wie bent u?

4. Werken aan uw merk

Q. Belangrijke organisaties en kennisinstituten

Hoofdstuk XIX - Internet voor ondernemers

A. Zoeken op internet

1. De juiste zoekmachine kiezen

2. Doelgericht zoeken

3. Notificaties

B. Domeinnaam registreren

1. Mogelijkheden

2. Registratie

C. Domeinnaambescherming

1. Risico

2. Bescherming

3. Preventief

4. Overnemen

D. Een website voor uw ­onderneming

1. Wanneer interessant?

2. Functies

3. Ontwerp en bouw

4. Plaatsing

5. Ontwerp van de website

6. Totale kosten

7. Promotie

Hoofdstuk XX - Overdracht en einde van de onderneming

A. Overdracht onderneming

1. Eenmanszaak

2. Vof/maatschap

3. BV/NV

B. Overdracht met behoud van controle

1. Algemeen

2. Eenmanszaak

3. BV

C. Wat bij overlijden?

1. Algemeen

2. Eenmanszaak

3. Vof/maatschap

4. BV

5. Mogelijkheden in een testament

6. Fiscale aspecten bij overlijden

D. Einde van de onderneming

1. Eenmanszaak

2. Vof/maatschap

3. BV

4. Bedrijfsbeëindiging

Hoofdstuk XXI - ICT-recht

A. Aanschaf van een ICT-oplossing

1. Keuze voor een ICT-oplossing

2. Duidelijke wensenlijst?

3. Leg de servicelevels vast

4. Onderhoud van de software

5. Vergeet de back-up niet

6. Exitregeling

B. De implementatieperiode

1. De start

2. Als het dan toch fout gaat

C. Elektronische overeenkomsten

1. Totstandkoming

2. Overeenkomst met een consument

3. Eisen overeenkomst via ­elektronische weg

4. Algemene voorwaarden

D. De elektronische handtekening

1. Soorten digitale handtekeningen

E. Privacy

1. Reclame via e-mail

2. Cookies

F. Elektronisch bewijs

1. Bewijslastverdeling

2. Waardering van bewijs

G. Cloud

1. SLA

2. Niet betalen van de dienst

3. Faillissement clouddienstverlener

4. Mogelijkheid migratie van data

H. Cybercrime

1. Externe hacks

2. Phishing

3. Werknemers

Hoofdstuk XXII - Privacy

A. Privacy

1. Wat zijn ‘persoonsgegevens’?

2. Wanneer is de AVG van toepassing?

3. Waarmee moet u rekening houden?

4. Privacy en website

5. Wet meldplicht datalekken

6. Doorgifte van persoonsgegevens naar het buitenland

7. Privacy van uw personeel

8. Privacy van uw klanten

Hoofdstuk XXIII - Internationaal zakendoen

A. De voorbereiding

1. Inleiding

2. Hulp in Nederland

3. Hulp ter plekke

4. Naar welk land exporteren?

5. Handelsreizen en beurzen

B. Samenwerking

1. Redenen om samen te werken

2. Soorten samenwerking

3. Agenten

4. Joint venture en kangoeroesysteem

5. Partners for International Business (PIB)

C. Subsidies

1. Nederlandse subsidie

2. Europese subsidie

D. Internationaal betalen en innen

1. Factureren

2. Betalingswijzen

3. Garanties

E. Juridische zaken

1. Samenwerkingsvormen juridisch regelen

2. Offertes

3. Onderhandelen vrijblijvend?

4. ‘Letter of Intent’

5. (Ver)koopovereenkomst

6. Algemene voorwaarden

7. Problemen: naar de rechter?

F. Exportfinanciering

1. Inleiding

2. Diverse vormen

G. Transport

1. Inleiding

2. Expediteurs

3. Soorten transport

4. Verzekeringen

H. Douane

1. Taken van de douane

2. Invoerrechten

3. Vergunningen

4. Overige formaliteiten

5. Douaneformulieren

I. Btw

1. Leveringen binnen de EU

2. Leveringen buiten de EU

3. In de EU betaalde btw

4. Brexit

J. Belasting over buitenlandse winst

1. Inleiding

2. Inrichting en vertegenwoordiging

3. Dochtervennootschap

K. Importeren

1. Inleiding

2. Geschikte producten

3. Geschikte leveranciers

4. Juridisch

Hoofdstuk XXIV - Regelgeving reclame

A. Regelgeving reclame

1. Algemeen

2. Reclame Code Commissie

3. Reclame via e-mail

4. Vergelijkende reclame

5. Koop op afstand

6. Colportage

7. Acquisitiefraude

8. Auteursrecht

9. Gedragscode fieldmarketing

10. Overige gedragscodes

B. Promotionele acties

1. Prijsvraag

2. Kansspel

3. Bezwaar en beroep

Hoofdstuk XXV - De besloten vennootschap

A. BV

1. Motieven voor oprichting van een BV

2. Oprichting

3. Kapitaal

4. Aandelen

5. Bestuur

6. Algemene vergadering

7. Statutenwijziging

8. Ontbinding

9. Holdingstructuur

Hoofdstuk XXVI - Modellen

Trefwoordenregister

Aanbod
Pagina's
Online service

 

 

PAPIER + ONLINE SERVICE

Standaardaanbod

 

 160,-

1206
Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel onze Klantenservice

0492 - 59 31 31