0492 - 59 31 31 0492 - 59 31 31

Van 09.00 uur tot 12.30 uur
Van 13.30 uur tot 17.00 uur
(op vrijdag tot 16.00 uur)
Onze oplossingen

Brieven & contracten voor zelfstandig ondernemers

Ruim 200 modellen als juridisch veilige leidraad

Een Praktische Gids over ... 

samengevat

Dit handige naslagwerk bevat ruim 200 direct toepasbare modellen van brieven, contracten, overeenkomsten, ... met de nodige uitleg, zodat u weet in welke gevallen u deze mag en kunt gebruiken. Dankzij de juiste formulering kunt u voortaan juridisch veilig en kostenbewust een heleboel zaken zelf regelen.

in detail

Deze nieuwe editie bevat heel wat nieuwe zaken:

 • De inhoud werd volledig aangepast aan de meest recente wet- en regelgeving .
 • De modellen zijn ook aangepast aan de nieuwe wetgeving voor arbeidscontracten.
 • Nieuwe modelbrieven en -contracten inzake o.a.:
  • het aanzeggen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
  • het voortzetten van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
  • een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
  • het stopzetten of opschorten van het loon
  • een concerngarantie in een huurovereenkomst
  • het stuiten van de verjaring
  • de opnamestaat (verhuur-huur onroerend goed)

Bij dit boek hoort ook een online service. Hierop vindt u alle besproken modelbrieven en -contracten. U kunt deze dan veelvuldig gebruiken en eenvoudig aan uw eigen situatie aanpassen.

Deze Praktische Gids is er speciaal voor ... 

zelfstandig ondernemers, bedrijfsleiders, directeur-grootaandeelhouders, vrije beroepers

 • die op een juridisch correcte manier zaken willen doen

Bij dit Praktische Gids ontvangt u ook een ... 

online service met gebruiksklare modeldocumenten en/of tools

 • om de adviezen en oplossingen direct in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

Deze Praktische Gids is samengesteld door ... 

mr. Mikis M.T. Snijders

 • advocaat

mr. Jeroen B. Gubbels

 • advocaat & fiscalist

In deze Praktische Gids leest u ...

Voorwoord

Deel 1 - Zakendoen

1.1. Bestellen & verkopen

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden van dienstverlening

De zwarte en de grijze lijst van onredelijk bezwarende algemene voorwaarden

Afwijzen algemene voorwaarden

Koopovereenkomst roerende zaken

Overeenkomst van opdracht

Orderbevestiging

Vernietiging overeenkomst

Bevestiging annulering order door klant

Nog geen contract

Factuur

Een factuur betwisten

Ingebrekestelling

1.2. Slechte betalers

Betalingsverzoek

Dringend betalingsverzoek

Laatste verzoek tot betalen

Betalingsregeling

Afwijzen betalingsvoorstel

Betalingsregeling niet nagekomen

Incassobrief

Eigendomsvoorbehoud

Recht van reclame

Recht van reclame bij faillissement

Ontbinding overeenkomst

Vordering melden bij de curator

1.3. De besloten vennootschap

Agenda algemene vergadering van aandeelhouders

Notulen jaarlijkse vergadering van aandeelhouders

Notulen buitengewone aandeelhoudersvergadering

Notulen uitkeren interimdividend

Aandeelhoudersovereenkomst

Stemovereenkomst bij meerdere aandeelhouders

Ontbinden BV

Vereffening van de BV

Advertentie ontbinden BV

Geldlening van uw eigen BV

Leningovereenkomst met achterstelling

Managementcontract

Overeenkomst verloning DGA

Positieve en negatieve hypotheekverklaring

Geldleningsovereenkomst voor de DGA

Pandakte als zekerheid

1.4. Samenwerkingsvormen

Akte voor de Vof

Akte voor de maatschap

Akte voor de commanditaire vennootschap

Concurrentiebeding Vof of maatschap

1.5. Bankzaken

Aanvraag bankgarantie

Aanvraag bankverklaring

Aanvraag betaalautomaat (pinautomaat)

Aanvraag inzage BKR-gegevens

Aanvragen creditcard

Aanvragen verhoging bestedingslimiet creditcard

Claimen onder een bankgarantie

Machtiging wijzigen

Melden betalingsonmacht

Melden vals geld

Melden verlate aanlevering jaarcijfers

Melden overlijden mederekeninghouder

Opzeggen betaalrekening

Stopzetten toezenden rekeningafschriften

Wijzigen rechtsvorm

Wijzigen tenaamstelling rekeningnummer

1.6. Varia

Akte van cessie

Artiestenregeling - stroomschema

Borgtochtovereenkomst tussen ondernemingen

Brief artiest verzoek om gegevens

Geheimhoudingsovereenkomst

Geldleningsovereenkomst inzake durfkapitaal

Mediationclausule in een contract

Schenking door middel van een geldlening

Schenking in contanten

Onderhandse leningsovereenkomst

Opzeggen verzekering

Opzeggen verzekeringsadviseur

Schade melden

Deel 2 - Uw onderneming & personeel

2.1. Werving & selectie

Ontvangstbevestiging sollicitatiebrief

Uitnodigen sollicitant

Afwijzen sollicitant

Afwijzen sollicitant na gesprek

Afwijzen sollicitant, gegevens bewaren

2.2. De arbeidsovereenkomst

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Arbeidsovereenkomst vertegenwoordiger

Stagecontract

Leer-arbeidsovereenkomst

Studieregeling

Brief werknemer stand studieschuld

Brief werknemer terugbetalen studieschuld

Aanzeggen voortzetten arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

2.3. Bedingen in de arbeidsovereenkomst

Eenzijdig wijzigingsbeding

Pensioenbeding

Tussentijds opzegbeding

Concurrentiebeding

Relatiebeding

Beding nevenwerkzaamheden

Beding geheimhouding

Omzetting concurrentiebeding in relatiebeding

Beding uitvindingen door werknemer

Direct tijdelijk contract aanzeggen

Concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

2.4. Flexibele arbeidscontracten

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (vanaf 1 januari 2015)

Intentieverklaring

Einde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Arbeidsovereenkomst MUP

Minimum-maximumcontract

Detacheringsovereenkomst

Freelancecontract

Overeenkomst voor vakantiewerk

Machtiging ouders bij minderjarige werknemer

2.5. Reglementen

Reglement vakantiedagen

Verzuimreglement

Klachtenregeling seksuele intimidatie, agressie en geweld

Gedragscode sociale media

Gedragscode internet- en e-mailgebruik

Waarschuwingsbrief

2.6. Einde van de arbeidsovereenkomst

Ontslag tijdens de proeftijd

Ontslag tijdens de proeftijd bij ziekte

Ontslag na twee jaar ziekte

Ontslag op staande voet

Aanvraag ontslagvergunning

Mededeling aanvraag ontslagvergunning

Opzegbrief na verlenen ontslagvergunning

Beëindigingsovereenkomst

Getuigschrift

Stoppen met werken per de pensioenleeftijd

2.7. Diverse documenten

Aanvraag zwangerschapsuitkering

Aanvraag zwangerschapsuitkering zelfstandigen

Verklaring ouderschapsverlof

Overeenkomst onbetaald verlof

Loonopschorting en loonstop

Deel 3 - Uw onderneming & de fiscus

3.1. De fiscus & uw werknemers

Afvoer loonheffingennummer

Brief Belastingdienst betalingen aan derden

Brief opgaaf betalingen aan derden

Brief Verklaring arbeidsrelatie (u bent opdrachtgever)

Brief Verklaring arbeidsrelatie (u bent opdrachtnemer)

Verzoekbrief Belastingdienst Samenhangende Groep Inhoudingsplichtigen (SGI)

Scholierenregeling

Verklaring opting-in voor de loonbelasting

Verzoek premievrijstelling marginale arbeid

Verklaring Uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto

Verklaring Omtrent het Gedrag voor gastouderopvang

3.2. De fiscus & uw inkomen

Meewerkcontract echtgenoot

Verzoek om uitsmering inkomen

Verzoek om middeling inkomen

Verzoek om voorlopige teruggaaf i.v.m. verliesverrekening

3.3. De fiscus & uw omzet

Landbouwverklaring

Optieverzoek landbouwer

Toepassen 0-tarief

Verzoek om belaste levering onroerende zaak

Verzoek om ontheffing van de factureringsplicht

Verzoek om teruggave btw voor niet-betaalde nota’s

Verzoek om teruggave van ten onrechte in rekening gebrachte omzetbelasting

3.4. De fiscus & de auto

Aanvraagformulier Verklaring geen ­privégebruik auto

Formulier teruggaaf bpm

Brief Belastingdienst afwisselend gebruik bestelauto

Rittenstaat/kilometerregistratie

Terbeschikkingstelling bestelauto

Terbeschikking­stelling personenauto

Verbodsbepaling privégebruik auto van de zaak

Verbodsbepaling privégebruik bestelauto

Modelbrief werknemer intrekking/wijziging ‘Verklaring geen privégebruik auto’

Sleuteladministratie

3.5. Oneens met de fiscus

Bezwaarschrift tegen aanslag reinigingsrechten

Bezwaarschrift tegen belastingaanslag

Bezwaarschrift tegen naheffingsaanslag loonheffingen

Bezwaarschrift tegen WOZ-beschikking

Dwangsom bij niet-tijdig beslissen

Beroepschrift

Verzoek om ambtshalve vermindering aanslag

Verzoek om teruggave heffingsrente

Verzoek om schadevergoeding aan de Belastingdienst

Verzoek om uitstel van betaling

Bezwaarschrift reclamebelasting

3.6. De fiscus & uw BV

Verzoekbrief Belastingdienst gebruikelijk loon directeur-grootaandeelhouder

Melding betalingsonmacht door bestuurder

Verzoek beschikking verzekeringsplicht UWV

Geldleningsovereenkomst met borgstelling

3.7. Fiscale varia

Aangifte schenkbelasting

Deel 4 - Uw onderneming & onroerend goed

4.1. Huur & verhuur

Aanmaning tot betaling van de huur

Beëindigingsbeding met ontruiming

Brief opteren voor btw-belaste verhuur

Verklaring btw-belaste verhuur

De huur indexeren

Pachtovereenkomst

Diplomatenclausule

Huurbeëindigingsovereenkomst

Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte

Huurovereenkomst middenstandsbedrijfsruimte

Huurovereenkomst garagebox

Indeplaatsstelling

Proefperiode middenstandsbedrijfsruimte

Opzeggingsbrief na proefperiode

Verzoek toepassing vrijstelling kamerverhuur

Tijdelijke verhuur voormalige eigen woning

Beëindigingsbeding met ontruiming voor garagebox

Opzeggingsbrief garagebox

Concerngarantie in een huurovereenkomst

Opnamestaat

4.2. Koop & verkoop

Koopovereenkomst woning

Machtiging verkoop woning

Bedenktijd

Brief ingebrekestelling koper

Brief publiekrechtelijke beperkingen gemeente

Gebreken aan uw woning

Koopoptie bij verhuur

Ontbindende voorwaarde in koopovereenkomst

Ouderdomsclausule

Sleutelverklaring

Koopoptie op een pand

Uitsluiten ontbinding en vernietiging ná levering woonhuis

Uitstel leveringsdatum onroerend goed

Ingebrekestelling gemeente

Stuiten van de verjaring

4.3. Uw bedrijfspand

Bezwaarschrift WOZ-beschikking gemeente

Beroepschrift WOZ-beschikking rechtbank

Aanbod
Pagina's
Online service

 

 

PAPIER + ONLINE SERVICE

Standaardaanbod

 

 114,-

646
Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel onze Klantenservice

0492 - 59 31 31