0492 - 59 31 31 0492 - 59 31 31

Van 09.00 uur tot 12.30 uur
Van 13.30 uur tot 17.00 uur
(op vrijdag tot 16.00 uur)
Onze oplossingen

De Grote Tips & Advies Personeelsgids

Alle basisinformatie voor iedere werkgever

Een Tips & Advies-Boek over ... 

samengevat

Dit boek is het meest volledige naslagwerk voor u als werkgever op het gebied van personeelszaken. Er komt heel veel op uw pad. Vanaf het aannemen van medewerkers tot en met het ontslaan of vertrekken van medewerkers. U moet met van alles rekening houden, zoals: regels van het arbeidsrecht, arboregels, fiscale regels, etc. De Grote Tips & Advies Personeelsgids biedt u hulp bij alle onderwerpen omtrent personeelszaken. Wij geven u praktische tips, adviezen en antwoorden op veelvoorkomende vragen die op uw pad komen m.b.t. werknemers en uw rol als werkgever hierin.

in detail

De Grote Tips & Advies Personeelsgids biedt u alle essentiële informatie over personeelszaken. Dit uitgebreide naslagwerk is volledig up-to-date met alle wetgeving voor 2021. In chronologische volgorde behandelen we het ontstaan van een vacature tot en met het einde van het dienstverband. Daarbij is er ook een apart hoofdstuk over alle fiscale zaken waarmee u als werkgever te maken krijgt.

  • Hoofdstuk I - Wat vooraf gaat: werving en selectie
  • Hoofdstuk II - De arbeidsovereenkomst
  • Hoofdstuk III - Tijdens het dienstverband
  • Hoofdstuk IV - Fiscale zaken
  • Hoofdstuk V - Het einde van de arbeidsovereenkomst

De Grote Tips & Advies Personeelsgids is een must-have voor u als werkgever. Dankzij de chronologische opbouw en de handige inhoudsopgave vindt u snel een duidelijk en uitgebreid antwoord op al uw vragen. Bestel dit handige boek nu!

Dit Tips & Advies-Boek is er speciaal voor ... 

iedere werkgever

  • die snel tips, adviezen en een duidelijk antwoord zoekt op alle mogelijke vragen die er zijn bij het werken met personeel.

Dit Tips & Advies-Boek is samengesteld door ... 

mr. Gon H.G.M. van den Boomen-Meeuwissen

  • juridisch adviseur arbeidsrecht

mr. Chantal M.R. Hemelsoet

  • redacteur

In deze Tips & Advies-Gids leest u ...

Inhoudsopgave

Voorwoord

Deel I -
Wat vooraf gaat

1. Werving en selectie

1.1. Inleiding

1.2. Het ontstaan van een vacature

1.3. Het invullen van de vacature

1.4. Praktische tips

2. Het formuleren van de inhoud van de vacature

2.1. De functie

2.2. De functie-eisen

2.3. De toekomst

2.4. Praktische tips

3. Het aanbod

3.1. De arbeidsovereenkomst

3.2. Primaire arbeidsvoorwaarden

3.3. Secundaire arbeidsvoorwaarden

3.4. Praktische tips

4. Arbeidsmarkt en verwervingsstrategieën

4.1. Kennis van de arbeidsmarkt

4.2. Verwervingsstrategieën

4.3. Praktische tips

5. De personeelsadvertentie

5.1. Positioneren van uw bedrijf

5.2. Informatie over de functie

5.3. Functie-eisen

5.4. Arbeidsvoorwaarden

5.5. Sollicitatieprocedure

5.6. Contactgegevens

5.7. Website

5.8. Schrijfstijl

5.9. Overige aandachtspunten

5.10. Praktische tips

6. Waar gaat u zoeken?

6.1. In eigen huis

6.2. Buiten de deur

6.3. Praktische tips

7. De belangrijkste wettelijke regels

7.1. Gelijke behandeling

7.2. NVP Sollicitatiecode

7.3. Praktische tips

8. De planning

8.1. Voorbereiden van de selectieprocedure

8.2. Voorbeeld van een planning

9. Cao-recht en bedrijfsreglement

9.1. Inleiding

9.2. De collectieve arbeidsovereenkomst

9.3. Bedrijfsreglement

10. Subsidies

10.1. Aannemen en behouden van personeel

10.2. Mogelijkheden

10.3. Opleiden van personeel

10.4. Voorwaarden voor het vmbo

10.5. Voorwaarden voor het VSO

10.6. Voorwaarden voor PRO

10.7. Voorwaarden voor entreeopleiding vmbo

10.8. Voorwaarden voor mbo-opleidingen

10.9. Voorwaarden voor hbo

10.10. Voorwaarden voor promovendi en toio’s

10.11. Aankomende wijzigingen

10.12. Opleidings- en ontwikkelingsfondsen

10.13. Overige regelingen

11. Jongeren en stagiairs

11.1. Tijdelijke krachten en deeltijdwerkers en arbeidsrecht

11.2. De studenten- en scholierenregeling

11.3. Een bijbaan of vakantiebaan en kinderbijslag of studiefinanciering

11.4. Algemene regels voor werken met jongeren

11.5. Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

11.6. All-inloon

11.7. Regels voor jongeren van 12 tot 15 jaar

11.8. Regels voor jongeren van 16 en 17

11.9. Tijdelijke contracten

11.10. In het bedrijf meewerkende kinderen en de fiscus

11.11. Leerlingen, stagiairs en de Belastingdienst

11.12. Stagiair ontvangt (zelf) geen stagevergoeding

Deel II -
De arbeidsovereenkomst

Inleiding

1. De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

1.1. De voorwaarden voor een arbeidsovereenkomst

1.2. Benaming niet van belang

1.3. Rechtsvermoeden van bestaan arbeidsovereenkomst

1.4. Rechtsvermoeden van de arbeidsduur of arbeidsomvang

1.5. In beginsel onbepaald

1.6. De ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst

2. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

2.1. Wat is een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?

2.2. Wat betekent deze overeenkomst juridisch?

2.3. Tussentijds opzeggen?

2.4. Wanneer zit u aan de arbeidsovereenkomst vast?

3. Flexibele arbeidsovereenkomsten

3.1. Inleiding

3.2. De oproepovereenkomst

3.3. De payrollovereenkomst

3.4. de uitzendovereenkomst

3.5. ZZP‘er

4. Wat moet er in een arbeidsovereenkomst?

4.1. Inleiding

4.2. Aanhef, datum indiensttreding, functie, aard en plaats van werkzaamheden

4.3. Duur van het dienstverband

4.4. Proeftijd

4.5. Opzegging

4.6. De hoogte van het salaris en wanneer dit wordt uitbetaald

4.7. Arbeidsduur

4.8. Vakantie en vakantietoeslag

4.9. Pensioen

4.10. Arbeids- en bedrijfsregels

4.11. Cao

4.12. Ontvangst exemplaar arbeidscontract

5. De bijzondere bedingen

5.1. De proeftijd

5.2. Het concurrentiebeding

5.3. Het relatiebeding

5.4. Het verbod op nevenwerkzaamheden

5.5. Het boetebeding

5.6. Geheimhoudingsbeding

5.7. Anti-ronselbeding

5.8. Intellectueel eigendom beding

5.9. Pensioenbeding

5.10. Eenzijdig wijzigingsbeding

5.11. Het incorporatiebeding

5.12. Het studiekostenbeding

5.13. Beding uitsluiting loondoorbetaling eerste of eerste twee dagen bij ziekte

5.14. Tussentijds opzegbeding

Deel III -
Tijdens het dienstverband

1. De zieke werknemer

1.1. Inleiding

1.2. Re-integreren: taken en plichten

1.3. Het re-integratieverslag

1.4. Loon doorbetalen in het eerste ziektejaar

1.5. Loon doorbetalen in het tweede ziektejaar

1.6. In welke gevallen kan een werknemer een Ziektewet-uitkering krijgen van het UWV?

1.7. Vervroegd een WIA-uitkering aanvragen

1.8. Zieke AOW-gerechtigde werknemer

1.9. Ziek uit dienst?

1.10. Optellen van ziekteperiodes

1.11. De WIA-uitkering

1.12. Beëindiging dienstverband na twee jaar ziekte

1.13. Schematisch overzicht procedure bij twee jaar ziekte

2. Opbouw vakantiedagen

2.1. Wettelijke vakantiedagen

2.2. Bovenwettelijke vakantiedagen

2.3. Verjarings- en vervaltermijn

2.4. Verlofadministratie

2.5. Opnemen en vaststellen van de vakantiedagen

2.6. Uitbetalen van vakantiedagen

2.7. Vakantie en ziekte

2.8. Praktische zaken

2.9. Is een vakantiereglement handig?

2.10. Vakantiedagen en einde dienstverband

2.11. Mijn werknemer wil onbetaald verlof

2.12. Mijn werknemer is te laat terug van zijn vakantie

2.13. Hoe zorg ik ervoor dat mijn werknemers op tijd hun vakantie plannen?

3. De verschillende zorgverlofsoorten

3.1. Zwangerschaps- en bevallingsverlof

3.2. Betaling tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof

3.3. Ziekte en zwangerschap

3.4. Geboorteverlof

3.5. Aanvullend geboorteverlof vanaf 1 juli 2020

3.6. Adoptie- en pleegzorgverlof

3.7. Calamiteiten- en ander kortverzuimverlof

3.8. Langdurend zorgverlof

3.9. Ouderschapsverlof

4. Wijziging van arbeidsvoorwaarden

4.1. Arbeidsvoorwaarde of instructierecht?

4.2. Soorten arbeidsvoorwaarden

4.3. Welke mogelijkheden zijn er om arbeidsvoorwaarden te wijzigen?

4.4. Aanpassing van de arbeidsvoorwaarden met instemming van uw werknemer

4.5. Eenzijdig wijzigen van de arbeidsvoorwaarden

4.6. De praktijk

5. Loonbeslag

5.1. Wat wordt er onder beslag verstaan?

5.2. Welke twee soorten beslag bestaan er?

5.3. Hoe wordt er loonbeslag gelegd?

5.4. Wat zijn de verplichtingen van de werkgever?

5.5. Wat moet de werknemer doen als hij het niet eens is met het loonbeslag?

5.6. Wat als het loonbeslag niet correct gelegd is?

5.7. Opheffing of verval beslag

5.8. Wat als er meerdere schuldeisers zijn?

5.9. Wat valt er onder het loonbeslag?

5.10. Wat zijn de gevolgen van onttrekking aan het loonbeslag?

5.11. Hoe werkt de beslagvrije voet?

5.12. Berekening beslagvrije voet gaat wijzigen

5.13. Ontkomen aan loonbeslag?

5.14. Wat als de werkgever toch het loon aan de werknemer betaalt?

5.15. Mag de werkgever zijn eigen vorderingen verrekenen met het loon van de werknemer voordat hij aan de deurwaarder betaalt?

5.16. Mag een werknemer vanwege zijn loonbeslag worden ontslagen?

5.17. Hoe om te gaan met de werknemer met loonbeslag?

5.18. Wat kan de werknemer zelf doen?

6. Privacy

6.1. Inleiding

6.2. Recht op inzage van werknemers

6.3. Sociale media

6.4. E-mailboxen controleren

6.5. Telefoonverkeer controleren

6.6. Cameratoezicht

6.7. Track-and-tracesystemen

6.8. De zieke werknemer

6.9. Testen op alcohol, drugs of geneesmiddelen

6.10. Vingerscanautorisatiesysteem

6.11. Sollicitanten en vacatures

6.12. Paspoort van (potentieel) uitzendkracht verwerken

6.13. Verwerkingsregister

6.14. Verwerkersovereenkomsten

6.15. Wat moet u regelen op uw website?

6.16. Functionaris gegevensbescherming

6.17. Gegevensbeschermingseffectbeoordeling

6.18. Beveiligingsmaatregelen

6.19. Wapenen tegen digitale gevaren

6.20. Meldplicht datalekken uit de AVG

6.21. Wat is een datalek?

6.22. Wanneer moet u een datalek melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens?

6.23. Wanneer moet u een datalek melden aan de betrokkene?

6.24. Communicatieplan

6.25. Wat moet u melden, hoe moet u dit doen en wie moet dit doen?

6.26. Tips en tricks ter voorkoming van datalekken

6.27. Boetes

6.28. Rechten van betrokkenen

6.29. Varia/interessante uitspraken

6.30. Voorbeelden

7. Arbeidsomstandigheden

7.1. Inleiding

7.2. Arbocatalogus

7.3. Risico-inventarisatie en -evaluatie

7.4. Deskundige bijstand

7.5. Waar moet u als werkgever op letten bij het kiezen van een arbodienst?

7.6. Arbodeskundige

7.7. Bedrijfsarts

7.8. Preventiemedewerker

7.9. Bedrijfshulpverlening

7.10. Bedrijfsnoodplan

7.11. Veiligheidsinstructies

7.12. Consultatie en onderzoek bedrijfsarts

7.13. Ongevallen

7.14. Beroepsziekten

7.15. Schadevergoeding

7.16. Inspectie SZW

7.17. Specifieke aspecten van de arbeidsomstandigheden

8. Duurzame inzetbaarheid en werkgeversaansprakelijkheid

8.1. Inleiding

8.2. Zorg voor een goede informatieoverdracht

8.3. Houd de kennis op peil, ook die van ouderen

8.4. Wat kunt u aan een vitaliteitsprogramma hebben?

8.5. Evenwichtige personeelssamenstelling

8.6. Werkgeversaansprakelijkheid

9. Medezeggenschap

9.1. Ondernemingsraad (or)

9.2. De personeelsvertegenwoordiging

9.3. Personeelsvergadering

10. Loon

10.1. Wat wordt gezien als loon?

10.2. Hoogte van het loon

10.3. Wijzigingen per 1 januari 2018

10.4. Betaalmoment

Deel IV -
Fiscale zaken

1. Fictieve dienstbetrekking

1.1. Soorten fictieve dienstbetrekkingen

1.2. Wie is er inhoudingsplichtig?

1.3. Hoe zit het met de werknemersverzekeringen?

2. Vrije ruimte werkkostenregeling

2.1. Hoe werkt de werkkostenregeling?

2.2. Berekening van de vrije ruimte

2.3. Wat is er mogelijk met de vrije ruimte?

2.4. Bijzondere regelingen

3. Nihilwaarderingen en gerichte vrijstellingen werkkostenregeling

3.1. Hoe werkt de werkkostenregeling?

3.2. Nihilwaarderingen

3.3. Gerichte vrijstellingen

4. Modelovereenkomsten Wet DBA

4.1. kwalificatie van arbeidsrelaties

4.2. Zekerheid door gebruik van (model)overeenkomsten

4.3. Handhaving

4.4. Hoe nu verder?

5. 30%-regeling voor ingekomen en uitgezonden werknemers

5.1. Extraterritoriale kosten

5.2. Voorwaarden 30%-regeling

5.3. Berekening van de 30%-vergoeding

5.4. Looptijd

5.5. Overgangsrecht

6. Ontslag en belastingheffing

6.1. Eindafrekening bij ontslag

6.2. Berekening van de verschuldigde loonheffingen

6.3. Wat met de ontslagvergoeding?

6.4. Regelingen voor vervroegde uittreding (RVU)

6.5. Excessieve vertrekvergoedingen

Deel V -
Het einde van de arbeidsovereenkomst

1. AOW-gerechtigde leeftijd en doorwerken daarna

1.1. De noodzaak om langer door te werken

1.2. Cultuur

1.3. Instrumenten en maatregelen voor een duurzame inzetbaarheid

1.4. Zorg voor een goede informatieoverdracht

1.5. Houd de kennis op peil, ook die van ouderen

1.6. Wat kunt u aan een vitaliteitsprogramma hebben?

1.7. Evenwichtige personeelssamenstelling

1.8. De werknemer met pensioengerechtigde leeftijd

1.9. Mogelijkheden om doorwerken te realiseren

1.10. Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA)

2. Ontslag

2.1. De proeftijd

2.2. Als de werknemer niet instemt met een beëindiging van zijn dienstverband

2.3. Het einde van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

2.4. Het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

2.5. Ontslag op staande voet

2.6. Opzegverboden

2.7. De transitievergoeding

2.8. De billijke vergoeding

3. Overlijden werknemer

3.1. Emotionele aspecten

3.2. Formele aspecten

3.3. Checklist overlijden van medewerker

3.4. Overlijden werkgever

Aanbod

 

 

PAPIER

Standaardaanbod

 

 160,-

Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel onze Klantenservice

0492 - 59 31 31