0492 - 59 31 31 0492 - 59 31 31

Van 09.00 uur tot 12.30 uur
Van 13.30 uur tot 17.00 uur
(op vrijdag tot 16.00 uur)
Onze oplossingen

De Grote Tips & Advies Vastgoedgids

Alle basisinformatie voor iedere vastgoedadviseur en voor iedereen die met onroerende zaken te maken heeft

Een Tips & Advies-Boek over ... 

samengevat

Dit allesomvattende boek is de ideale gids voor iedere vastgoedadviseur en voor iedereen die met onroerende zaken te maken heeft. Dankzij de uitgebreide inhoudsopgave vindt u snel alle mogelijke informatie over het (ver)kopen, (ver)huren en beheren van vastgoed zowel voor privé- als handelsdoeleinden. De tips en adviezen worden aangevuld met direct bruikbare modellen en handige tabellen. Uiteraard is dit boek volledig up-to-date met de nieuwe wetgeving en rechtspraak betreffende vastgoed voor 2021.

in detail

De Grote Tips & Advies Vastgoedgids is volledig up-to-date volgens de nieuwe wetgeving en rechtspraak voor 2021 en behandelt de volgende onderwerpen:

 • de eigendomsrechten van onroerend goed;
 • de beperkte rechten zoals: erfdienstbaarheden, kettingbedingen, het recht van opstal, burenrechten en het hypotheek- en pandrecht;
 • het appartementsrecht en de nieuwe regels die gelden voor de Vereniging van Eigenaars;
 • het zelf bouwen van een pand, van de aankoop van de grond, de aanvraag van de benodigde vergunningen, de koop-/aannemingsovereenkomst tot de oplevering van het pand;
 • de koop en verkoop van onroerend goed en alle aandachtspunten tijdens het traject: van taxatie en makelaar, onderhandelen, koopovereenkomst en ontbindende voorwaarden tot levering van het onroerend goed;
 • de huur en verhuur van onroerend goed (woon- en bedrijfsruimte);
 • de leegstand en het kraken van onroerend goed;
 • de financiering en verzekering van onroerend goed
 • alle fiscaliteiten rondom onroerend goed: inkomstenbelasting, btw, overdrachtsbelasting, schenk- en erfbelasting en gemeentelijke belastingen.

Met De Grote Tips & Advies Vastgoedgids heeft u dus alle essentiële informatie over vastgoed in handen. Zo krijgt u ook antwoord op onder meer de volgende vragen:

 • Hoe verkrijgt u een eigendom? Hoe zit het met economisch en juridisch eigendom?
 • Wat is de stand van zaken met betrekking tot de invoering van de nieuwe 'Omgevingswet'?
 • Wat is de actuele regelgeving over leegstand en kraken?
 • Welke verschillende mogelijkheden zijn er om uw onroerend goed te financieren en hoe is dat juridisch geregeld?
 • Welke verzekeringen zijn onmisbaar voor iedere vastgoedeigenaar?
 • Waarmee krijgt u te maken als u zelf gaat bouwen?
 • Wanneer kan voor de overdrachtsbelasting de startersvrijstelling en het lage tarief van 2% worden toegepast?

Op de bijbehorende online service vindt u meer dan 100 modelcontracten en checklists. Zo bent u volledig up-to-date volgens de nieuwe wetgeving en rechtspraak betreffende vastgoed voor 2021!

Dit Tips & Advies-Boek is er speciaal voor ... 

iedere vastgoedadviseur

 • die alle essentiële informatie over onroerende zaken en praktische modellen en actuele cijfers en tabellen altijd en overal ter beschikking wil hebben

iedereen die met onroerende zaken te maken heeft

 • om met kennis van zaken en veilig de juiste weg te volgen
Untitled Document

De belangrijkste nieuwe onderwerpen en aanvullingen in deze nieuwe editie gaan over ... 

 • nieuwe rechtspraak inzake verjaring, de nieuwe Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars, de laatste stand van zaken met betrekking tot de invoering van de nieuwe 'Omgevingswet', de nieuwe 'Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen', de invoering van het UBO-register, de wijzigingen van de Warmtewet, het energielabel, de energiebespaarlening, nieuwe rechtspraak over de toepassing van het 2%-tarief voor de overdrachtsbelasting en de nieuwe subsidieregeling voor monumenten.

Dit Tips & Advies-Boek is samengesteld door ... 

mr. Lobke Opsteen

 • advocaat

mr. Nanda B.N.J. de Wilde

 • advocaat

In dit Tips & Advies-Boek leest u ...

Inhoudsopgave

Voorwoord

Hoofdstuk I - Eigendom van onroerend goed

1. Eigendom

1.1. Definitie

1.2. Vormen van mede-eigendom

1.3. Eigendomstitel

2. Beperkingen van het eigendomsrecht

2.1. Vruchtgebruik

2.2. Erfdienstbaarheid

2.3. Het recht van erfpacht

2.4. Het opstalrecht

2.5. Hypotheekrecht en pandrecht

3. Burenrecht

3.1. Inleiding

3.2. Hinder

3.3. Water en wateroverlast

3.4. De grens van percelen

3.5. Bouwwerken en beplantingen

3.6. Het gebruik van uw perceel door de buurman

Hoofdstuk II - Appartementsrechten

1. Inleiding appartementsrecht

1.1. Wat is een appartementsrecht?

1.2. Het wettelijk kader

2. Het ontstaan van een appartementsrecht

2.1. Splitsing

2.2. Splitsingsakte

2.3. Oprichtingsakte

2.4. Coöperatieve flatvereniging

2.5. Indexnummer

3. Welke stukken zijn van belang?

3.1. Akte van splitsing

3.2. Splitsingsreglement

3.3. Huishoudelijk reglement

4. Vereniging van Eigenaars

4.1. Inleiding

4.2. Rechtspersoonlijkheid

4.3. Aansprakelijkheid

4.4. Vertegenwoordiging

4.5. Taken

4.6. Stemverhoudingen

4.7. Bestuur en beheer

4.8. De algemene vergadering van eigenaars

4.9. Financieel

4.10. Verzekeringen

4.11. Besluitvormingsproces

4.12. Vervangende machtiging kantonrechter

4.13. Rechtsbescherming

4.14. Geschillen

4.15. Certificering

4.16. Geldelijke bijdrage: servicekosten

5. Het reservefonds

5.1. Wetgeving

5.2. Wat houdt het reservefonds in?

5.3. Doel verplicht reservefonds

5.4. Reservefonds in de praktijk

5.5. Financieringsmogelijkheden

5.6. Belastingaangifte en reservefonds

5.7. Nieuwe regels i.v.m. de Wet verbetering functioneren VvE’s

6. Diverse onderwerpen

6.1. Appartementsrecht op iets anders dan eigendom

6.2. Beperkte rechten en appartementsrecht

6.3. Ondersplitsing en onder-VvE’s

6.4. Wijzigen of opheffen splitsing en ontbinding VvE

6.5. De rol van de huurder

6.6. Aan- en verkoop appartementsrecht in de praktijk

7. De VvE-regels in de praktijk

7.1. Wat mag wel en wat mag niet in privégedeelten?

7.2. Wat mag wel en wat mag niet in gemeenschappelijke gedeelten?

7.3. Bestemming

7.4. Wanbetaling en faillissement

7.5. Bedrijfsgebouwen

7.6. Overheidsingrijpen

7.7. Weg met de parketvloer in een VvE-complex, kan dat?

Hoofdstuk III - Zelf bouwen

1. Aankoop van grond

1.1. Contracteren met de overheid

1.2. Afbreken onderhandelingen

1.3. Particulier opdrachtgeverschap

2. Ruimtelijke ordening en milieu

2.1. Ruimtelijk instrumentarium

2.2. Bodem en bodemsanering

2.3. Geluid

2.4. Water

2.5. Geur

2.6. Externe veiligheid

2.7. Flora en fauna en natuurbescherming

2.8. Archeologie en cultuurhistorie

2.9. Luchtkwaliteit

2.10. Bedrijvigheid en milieuzonering

2.11. Afval

3. Vergunningen

3.1. De omgevingsvergunning

3.2. Afwijken en vergunningvrij

3.3. Aanvragen van de omgevingsvergunning

3.4. Procedures

3.5. Bezwaar en beroep

3.6. Andere vergunningen

4. Asbest

5. De koop- / aannemingsovereenkomst

5.1. Inleiding

5.2. Het bouwproces

5.3. Contractvorming

5.4. Wettelijk kader

5.5. Nieuwbouw kantoorpand

5.6. De ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’

5.7. Aanbestedingsrecht

5.8. Geschillen

6. Tijdens de bouw

6.1. Waarschuwingsplicht aannemer

6.2. Meer- en minderwerk

6.3. Stelposten

6.4. Retentierecht aannemer

6.5. Verzekeringen rondom het bouwproces

7. De oplevering en gebreken

7.1. De oplevering

7.2. De onderhoudsperiode

7.3. Aansprakelijkheid voor hulpmiddelen en materialen

7.4. Aansprakelijkheid na onderhoudstermijn en verborgen gebreken

7.5. Schadevergoeding en kortingsregeling bij vertraging

7.6. Verjaring en verval van recht

7.7. De eindafrekening

Hoofdstuk IV - Koop en verkoop

1. De verkoopopdracht

1.1. De overeenkomst met de verkoper

1.2. Verplichtingen van de vastgoedadviseur

1.3. Het dossier

1.4. Wanprestatie

2. Het begeleidingstraject

2.1. Inleiding

2.2. De onderzoeksplicht van de koper

2.3. De rol van de vastgoedadviseur

2.4. Deskundigen

3. Taxatie

3.1. Vereisten voor een goed taxatierapport en waarborg goede taxateur

3.2. Model taxatierapport

3.3. Wanneer is een taxatierapport nodig?

3.4. Overeenkomst van opdracht

3.5. Waardebepaling vastgoed

3.6. Taxatiemethoden

4. Onderhandelen

4.1. Positie van de verkoper en de koper

4.2. Onderhandelen

4.3. Voorbehoud goedkeuring directie

4.4. Wanneer gaan vrijblijvende onderhandelingen over in verplichtingen?

5. De rol van de makelaar

5.1. Inleiding

5.2. Werkzaamheden van de makelaar

5.3. Uitgebreid takenpakket makelaar

5.4. Overeenkomst van opdracht

6. De koop

6.1. De totstandkoming van een overeenkomst

6.2. De koopovereenkomst

6.3. Wilsgebreken

7. Bedenktijd consument-koper

7.1. Definitie

7.2. Hoe werkt de bedenktijd in de praktijk?

7.3. Goed tellen

7.4. Ontbinden van de overeenkomst

7.5. Bedenktijd niet-consument

8. De koopovereenkomst

8.1. Wat moet er in een koopovereenkomst staan?

8.2. Garanties en exoneraties

8.3. Enkele aandachtspunten

8.4. Varianten op de koopovereenkomst

8.5. Bijzondere bedingen/te vestigen rechten

9. Belangrijke punten voor de koop/verkoop

9.1. Overdragen

9.2. Koopoptie, voorkeursrecht en antispeculatiebeding

9.3. Faillissement, surseance en schuldsanering

9.4. Bijzondere lasten en beperkingen

9.5. Hypotheken en beslagen

9.6. Diverse aandachtspunten

9.7. Vormerkung

10. Het energielabel

10.1. Energielabel woningen

10.2. Energielabel utiliteitsbouw

10.3. Zichtbaar ophangen energielabel

11. Conformiteit

11.1. Eigenschappen die de koper mag verwachten

11.2. Gebreken

11.3. Non-conformiteit

11.4. Vernietiging

12. Vormerkung

12.1. Definitie

12.2. Hoe werkt vormerkung?

13. Verplichtingen van de koper

13.1. Betaling van de koopprijs en aanvaarding

13.2. Waarborgsom en bankgarantie

14. De Wwft

14.1. Algemeen

14.2. De wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

15. Ontbindende voorwaarden

15.1. Algemeen

15.2. Opschortende voorwaarde

15.3. Financieringsvoorbehoud

15.4. Bouwvergunning/sloopvergunning

15.5. De ‘no-riskclausule’

15.6. Bodemonderzoek

15.7. Formuleren

16. Levering

16.1. Akte van levering en de rol van de notaris

16.2. Verschillen tussen koopovereenkomst en leveringsakte

16.3. Niet meewerken

16.4. Een kadastrale kaart vergroot de duidelijkheid

16.5. De notaris gaat voor het Kadaster

16.6. Levering onder ontbindende voorwaarde

16.7. Inschrijving in de openbare registers

16.8. Rechterlijke uitspraken

16.9. Vervulling ontbindende voorwaarde

17. Wat kan en moet de notaris regelen?

17.1. Inleiding

17.2. De leveringsakte

17.3. Tarieven notariaat

17.4. Offerte

17.5. Wat doet de notaris voor het opmaken van de akte van levering?

17.6. Wat doet de notaris voor het opmaken van de hypotheekakte?

17.7. Beslag

17.8. Vereisten voor rechtsgeldige overdracht

17.9. Ook interne bevoegdheid van belang

18. Als er iets niet goed gaat

18.1. Opschorting

18.2. Boetebeding

Hoofdstuk V – Huur & verhuur

1. Regels die voor elke huur en verhuur gelden

1.1. Systematiek

1.2. Wat is een ‘huurovereenkomst’?

1.3. Drie soorten huur

1.4. Dwingend, semi-dwingend en aanvullend recht

1.5. Verplichtingen van de verhuurder

1.6. Verplichtingen van de huurder

1.7. Onderhuur

1.8. Hennep

1.9. Warmtewet

1.10. EPC

1.11. Pacht

2. Middenstandsbedrijfsruimte

2.1. Algemene inleiding

2.2. Regels voor middenstandsbedrijfsruimte

3. Overige bedrijfsruimte

3.1. Algemene inleiding

3.2. Welke regels?

4. Wat verder belangrijk is rondom verhuur en huur van bedrijfsruimten

4.1. Algemene voorwaarden

4.2. Zekerheden

4.3. Omzethuur

4.4. Opties

4.5. Indexering en verjaring

4.6. Verbouwing van het gehuurde?

4.7. Wat komt er allemaal op een verhuurder af als de huurder failliet gaat?

4.8. Onderhoudsverdeling

5. Woonruimte

5.1. Definitie

5.2. Waar moet u op letten bij het sluiten van een huurovereenkomst?

5.3. Mag u de huurovereenkomst tussentijds wijzigen of opzeggen?

5.4. Hoe eindigt de huurovereenkomst?

5.5. Schematische samenvattingen

Hoofdstuk VI – Leegstand en kraken

1. De Wet Kraken en leegstand

1.1. Optreden tegen krakers

1.2. Optreden tegen leegstand

2. Bestrijding leegstand

2.1. Meldingsplicht leegstand na zes maanden

2.2. Leegstandoverleg en leegstandbeschikking

2.3. Voordrachtbeschikking: B&W draagt nieuwe gebruiker voor

2.4. Het pand staat weer leeg: hernieuwde melding

2.5. En als u het er niet mee eens bent?

2.6. De procedure in een overzichtelijk schema

2.7. Bestuurlijke boete in de huisvestingswet

3. Hoe voorkomt u leegstand?

3.1. Inleiding

3.2. De verschillende huurregimes

3.3. Tijdelijk gebruik voor alle huurobjecten

4. Voorkom leegstand woonruimte

4.1. Inleiding

4.2. Tijdelijke verhuur via de leegstandwet

4.3. Huur naar zijn aard van korte duur

4.4. Overleg voordat u gaat verhuren

5. Voorkom leegstand middenstandsbedrijfsruimte

5.1. Inleiding

5.2. Huurovereenkomsten voor maximaal twee jaar

5.3. Afwijkende bedingen

6. Voorkoming leegstand overige ruimte

6.1. Inleiding

6.2. Uitsluiten beroep op ontruimingsbescherming?

6.3. Herbestemming: van kantoor- naar woonruimte?

7. Pand toch gekraakt

7.1. Inleiding

7.2. Strafrechtelijke ontruiming

7.3. Civielrechtelijke ontruiming is ook mogelijk

7.4. Denk aan verzekeraar en nutsvoorzieningen

Hoofdstuk VII - Financieren

1. Financiering en hypotheek

1.1. Het recht van hypotheek

2. Verschillende hypotheekvormen

2.1. Lineaire hypotheek

2.2. De annuïteitenhypotheek

2.3. De aflossingsvrije hypotheek

2.4. De spaarhypotheek

2.5. De beleggingshypotheek

2.6. De krediethypotheek

2.7. Andere varianten en combinaties

3. De hypotheekrente

3.1. De variabele rente

3.2. De vaste rente

3.3. De rentevaste periode van één jaar

3.4. Instaprente

3.5. Rentebedenktijd

3.6. Jaarlijks kostenpercentage (JKP)

3.7. Offerterente

3.8. Dagrente

3.9. Nominale rente

3.10. Effectieve rente

3.11. Dagtarief of venstertarief

3.12. Project- of arrangementsrente

3.13. Andere afspraken

3.14. Conclusie

4. De hypotheekadviseur

4.1. Hypotheekadvies

4.2. Kosten

5. Het recht van hypotheek

5.1. Zekerheid voor de bank

5.2. Hypotheekgever en hypotheeknemer

5.3. Hypotheek alleen op registergoederen

5.4. Een of meerdere hypotheken?

5.5. Vestiging van hypotheekrechten

5.6. Nog enkele aanvullende voorwaarden

5.7. Einde van het hypotheekrecht door voldoening van de geldlening

6. Aanpassing hypotheek- en fiscale regels

6.1. Bescherming consumenten bij afsluiten hypotheek

7. Aanvullende zekerheden

7.1. Hoofdelijkheidsverklaring

7.2. Garantstellingen

7.3. Borgtocht

7.4. Pandrecht

8. Financieringsregels voor consumenten/wft

8.1. Loan-to-income en loan-to value

8.2. Hypotheekkosten meefinancieren

8.3. Energiebesparende maatregelen

Hoofdstuk VIII - Verzekeren

1. Wettelijk kader

1.1. Kenmerken van de verzekeringsovereenkomst

2. Verschillende soorten verzekeringen

2.1. Verzekeringen voor eigenaren van woningen

2.2. Bedrijfsmatige Verzekeringen

Hoofdstuk IX - Fiscaliteiten

1. Inleiding

1.1. Directe en indirecte belastingen

1.2. Rijksbelastingen

1.3. Gemeentelijke belastingen

2. Overdrachtsbelasting

2.1. Belastbaar feit

2.2. Maatstaf van de overdrachtsbelasting

2.3. Tarief van de overdrachtsbelasting

2.4. Vrijstellingen

2.5. Doorverkoop binnen zes maanden

3. Omzetbelasting

3.1. Algemeen

3.2. Wie is ondernemer?

3.3. Hoe werkt de omzetbelasting?

3.4. Onroerende zaken en omzetbelasting

3.5. Overdracht van een bouwterrein

3.6. Overdracht van een nieuwbouwpand

3.7. Opteren voor een belaste levering

3.8. Omzetbelasting en verhuur

3.9. Omzetbelasting en vermogensetikettering

4. Inkomstenbelasting

4.1. Algemeen

4.2. De eigen woning

4.3. De tweede woning

4.4. Appartementen

4.5. Het bedrijfspand voor uw eigen onderneming

5. Onroerende zaakbelasting

5.1. Gevolgen van de WOZ-beschikking

5.2. Waardering van uw pand

5.3. Uitgangspunten bij het berekenen van de waardedruk

5.4. De WOZ-beschikking valt op de mat, hoe nu verder?

5.5. Als u zelf ten strijde trekt in een WOZ- procedure

6. Successiewet

6.1. Welke belastingen behoren tot de Successiewet?

6.2. Erven

6.3. Hoeveel erfbelasting moet er worden betaald?

6.4. Schenken

6.5. Hoeveel schenkbelasting moet er worden betaald?

Hoofdstuk XI - Modellen

Aanbod
Pagina's
Online service

 

 

PAPIER + ONLINE SERVICE

Standaardaanbod

 

 158,-

624
Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel onze Klantenservice

0492 - 59 31 31