0492 - 59 31 31 0492 - 59 31 31

Van 09.00 uur tot 12.30 uur
Van 13.30 uur tot 17.00 uur
(op vrijdag tot 16.00 uur)
Onze oplossingen

Het Tips & Advies Ondernemershandboek 2024

Alle basisinformatie voor iedere zelfstandige

Een Tips & Advies-Boek over ... 

samengevat

Dit ondernemershandboek is het meest volledige naslagwerk voor u als zelfstandig ondernemer. Als ondernemer krijgt u te maken met veel verschillende wet- en regelgeving. Het is dan ook logisch dat u daar veel vragen over heeft en het overzicht wilt behouden. Het Tips & Advies Ondernemershandboek helpt u daarbij.

in detail

Alle zaken waarmee u als ondernemer in aanraking komt, zijn opgenomen in dit boek: op elke vraag heeft u een betrouwbaar antwoord binnen handbereik. Editie 2024 is volledig geactualiseerd en aangevuld met alle nieuwe wetgeving, richtlijnen en cijfers voor 2024.

Dankzij meer dan 5.000 trefwoorden vindt u snel wat u moet weten. Zo krijgt u direct de juiste informatie en hulpmiddelen om een groot aantal zaken zelf op te lossen.

Dit allesomvattende boek bevat:

 • 25 hoofdstukken met informatie over o.a. belastingen, belastingcontrole, auto van de zaak, uw bedrijfshuisvesting, boekhouding, internet, milieu, personeel, samenwerkingsverbanden, investeringen, transport, EU en ondernemer, verkoop, sociale wetgeving, verzekeringen, bankproducten, ...
 • Een online service met meer dan 100 geactualiseerde modellen van juridisch veilige brieven en contracten die u aan uw eigen situatie kunt aanpassen.
 • Alle belangrijke websites.
 • Alle - voor iedere ondernemer - belangrijke cijfers met een aantal handige rekentools

Het Tips & Advies Ondernemershandboek is de handleiding voor iedere zelfstandig ondernemer. Volledig aangepast aan alle nieuwe wet- en regelgeving voor 2024!

Dit Tips & Advies-Boek is er speciaal voor ... 

zelfstandig ondernemers, bedrijfsleiders, ondernemers, adviseurs, startende ondernemers en zzp'ers:

 • die op elke vraag een antwoord binnen handbereik willen hebben;
 • die volledig willen kunnen vertrouwen op de feitelijke juistheid van de informatie;
 • die ondersteund willen worden met praktische modelcontracten en checklists.

De belangrijkste nieuwe onderwerpen en aanvullingen in deze nieuwe editie gaan over ... 

 • Belastingtarieven/-cijfers 2024
 • Hoe controleert de fiscus in 2024?
 • De nieuwste investerings- en innovatiesubsidies
 • Zakendoen binnen factureringsrichtlijnen
 • Het tot stand komen van elektronische overeenkomsten
 • De nu geldende regels voor ontslag en tijdelijke contracten
 • De nieuwe Omgevingswet

Dit Tips & Advies-Boek is samengesteld door ... 

Een team van 15 experts op verschillende vakgebieden, in samenwerking met het redactieteam van Indicator.

In dit boek leest u ...

Deel 1 - Starten met een onderneming

1. Voorwaarden

1.1. Leeftijd

1.2. Handelingsbekwaam

1.3. Nationaliteit

1.4. Opstellen ondernemingsplan

2. Administratieve formaliteiten

2.1. Bankrekening openen

2.2. Ken-uw-klant-principe

2.3. Factuurvereisten

2.4. Inschrijving Kamer van Koophandel

2.5. Aanmelden Belastingdienst

2.6. Aanmelden personeel

2.7. Administratie

2.8. Btw-verplichtingen

2.9. Elektronische aangifte

2.10. Bewaarplicht

2.11. Aanloopkosten

3. Speciale vergunningen

3.1. Markthandel

3.2. Milieuregels/omgevingsvergunning

3.3. Horeca

3.4. Bestemmingsplan: (tijdelijk) omgevingsplan)

4. Speciale regels

4.1. Speciale regels voor detailhandel, ambachtsbedrijven en horeca

4.2. Extra regels voor horeca

4.3. Speciale regels vervoer

5. Franchising

5.1. Begrip

5.2. Franchisor en franchisee

5.3. Keuze franchisegever

5.4. Onderzoek franchiseformule

5.5. De franchiseovereenkomst

5.6. Europese Erecode

5.7. Informatie

6. Handelsnaam

6.1. Begrip

6.2. Verwarring van namen

7. Intellectuele eigendomsrechten

7.1. Industrieel eigendomsrecht

7.2. Auteursrecht

7.3. Merkrecht

7.4. Octrooirecht

7.5. Tekeningen en modellen

Deel 2 - Eenmanszaak of vennootschap

1. Ondernemer en huwelijk

1.1. Gehuwden en eenmanszaak

1.2. Gehuwden en vennootschap

1.3. De samenwonende ondernemer

1.4. Wat in geval van echtscheiding?

2. Verschillen eenmanszaak, personenvennootschap en rechtspersoon

2.1. De eenmanszaak

2.2. De personenvennootschap

2.3. De rechtspersoon

3. Naamloze vennootschap

3.1. Oprichting

3.2. Kapitaal

3.3. Aandelen

3.4. Bestuur

3.5. Algemene vergadering

3.6. Statutenwijziging

3.7. Ontbinding

4. Vennootschap onder firma

4.1. Weinig formaliteiten

4.2. Inhoud van de overeenkomst

4.3. Besloten karakter

4.4. Inschrijving Handelsregister

4.5. Inschrijving UBO-register

4.6. Voordeel

4.7. Nadeel

5. Maatschap

5.1. Vrij beroep of bedrijf

5.2. Twee soorten

5.3. Aansprakelijkheid

6. Commanditaire vennootschap

6.1. Beherende vennoten

6.2. Commanditaire vennoten

6.3. Verschil in aansprakelijkheid

7. Coöperatie

7.1. Oprichting/inschrijving

7.2. Doel

7.3. Aansprakelijkheid bij een coöperatie

Deel 3 - Ondernemer en sociale verzekeringen

1. Socialezekerheidsstelsel

1.1. Algemeen

1.2. Sociale voorzieningen

1.3. Sociale verzekeringen

2. Werknemersverzekeringen

2.1. Werknemer

2.2. Werknemersverzekeringen

3. Volksverzekeringen

3.1. Volksverzekeringen

3.2. Algemene ouderdomswet (AOW)

3.3. Wet langdurige zorg (Wlz)

4. Zorgverzekeringswet (Zvw)

4.1. Verplichte verzekering

4.2. Soorten polissen

4.3. Eigen risico

4.4. Nominale premie

4.5. Werkgeversheffing Zvw

4.6. Lage inkomensafhankelijke bijdrage

4.7. Zorgtoeslag

5. Verschillen tussen ondernemers en werknemers

5.1. Wie is ondernemer?

5.2. Onderneming

5.3. Arbeidsongeschiktheid

5.4. Werkloosheid

6. Sociale verzekeringen zelfstandigen

6.1. Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz)

7. Directeur-grootaandeelhouder (dga)

7.1. Algemeen

7.2. Aanwijzing verzekeringsplicht dga

7.3. Sociale verzekering dga

7.4. Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

7.5. Zorgverzekering dga

7.6. Dga en loonheffing

Deel 4 - Boekhoudkundige verplichtingen

1. Administratie en boekhouding

1.1. Administratie

1.2. Boekhouding

1.3. Voor wie gelden de eisen?

1.4. Wat is verplicht?

1.5. Vermogenstoestand

1.6. Ook btw-eisen aan administratie

1.7. E-facturatie

1.8. Bewaartermijn en -plaats

1.9. Waarderingsregels

1.10. Boekjaar

2. Jaarrekening

2.1. Inleiding

2.2. Toepassingsgebied

2.3. Definitie en doel

2.4. Algemeen toepasselijk principe

2.5. Valuta en taal

2.6. Volledige of beknopte versie

2.7. Criteria

2.8. Geconsolideerde jaarrekening

2.9. Onderdelen jaarrekening

3. Normen en richtlijnen

3.1. Nederlandse boekhoudnormen

3.2. IFRS

4. Accountant of boekhouder?

4.1. Inleiding

4.2. AA-Accountant

4.3. Verklaringen

4.4. De Wwft

Deel 5 - Betaling, krediet en zekerheid

1. Betalingsverkeer

1.1. Uitgaande betalingen

1.2. Inkomende betalingen

1.3. Toonbankbetalingen

1.4. Buitenlandse betalingen

1.5. Veilig betalen

1.6. Innovatie

1.7. Cashmanagement

2. Krediet

2.1. Ondernemingsplan

2.2. Kredietproducten

2.3. Kredietvervangende producten

3. Zekerheid

3.1. Zakelijke zekerheden

3.2. Persoonlijke zekerheden

3.3. Oneigenlijke zekerheden

3.4. Dekkingswaarde

Deel 6 - Bedrijfsruimte huren, kopen of
verbouwen

1. Huur

1.1. Regelgeving

1.2. Algemene regels

1.3. Huur van winkelruimte

1.4. Huur van andere bedrijfsruimte

1.5. Huur van woonruimte

2. Aankoop bedrijfsruimte

2.1. Uitgangspunten

2.2. Onderhandelingen

2.3. De koopovereenkomst

2.4. De notariële akte

3. (Ver)bouwen bedrijfsruimte

3.1. Aanneming van werk

3.2. De aannemingsovereenkomst

3.3. Verplichtingen voor de aannemer

3.4. Architect

3.5. Verplichtingen voor de opdrachtgever

3.6. Prijsbepaling en minder- of meerwerk

3.7. Oplevering

3.8. Gebreken

3.9. Geschillenregeling

3.10. Speciale regels voor particulieren

4. Ander soort eigendom

4.1. Vormen van mede-eigendom

4.2. Appartementsrecht

4.3. Erfpacht

4.4. Opstalrecht

4.5. Mandeligheid

Deel 7 - Kopen, verkopen en contracteren

1. Koop en verkoop

1.1. Begrip ‘koop’

1.2. Totstandkoming

1.3. Geldigheid

1.4. Vorm en bewijs

1.5. Eigendomsoverdracht en overgang risico

1.6. Verplichtingen verkoper

1.7. Verplichtingen koper

1.8. Niet-nakoming van verplichtingen

1.9. Consumentenkoop

1.10. Contracten en abonnementen

1.11. Factuur

1.12. Beëindiging koopovereenkomst

1.13. Internationale koop

2. Agentuurovereenkomst, distributieovereenkomst en franchiseovereenkomst

2.1. Agentuurovereenkomst

2.2. Distributieovereenkomst

2.3. Franchiseovereenkomst

3. Faillissement, surseance en schuldsanering

3.1. Faillissement

3.2. Surseance van betaling

3.3. Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

Deel 8 - Personeelszaken

1. Werving en selectie

1.1. Werving

1.2. Sollicitatiegesprek

2. Arbeidsovereenkomst

2.1. Cao’s

2.2. Het aangaan van arbeidsovereenkomst

2.3. Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

2.4. Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

2.5. Flexibel werken

2.6. Goed werknemerschap

2.7. Goed werkgeverschap

2.8. Bedrijfsreglement

2.9. Wijzigen arbeidsvoorwaarden

2.10. Gelijke behandeling

2.11. Schade veroorzaakt door de werknemer

2.12. Proeftijd

2.13. Verbod op nevenwerkzaamheden

2.14. Concurrentiebeding

2.15. Het studiekostenbeding

2.16. Disciplinaire maatregelen

2.17. Loon

2.18. Werkkostenregeling

2.19. Arbeidsongeschiktheid

2.20. Na afloop van het tweede ziektejaar

2.21. Vakantie/verlof

2.22. Bijzondere verlofvormen in Wet Arbeid en Zorg

2.23. Wet flexibel werken

2.24. Medezeggenschap

3. Einde arbeidsovereenkomst

3.1. De basisvoorwaarden voor beëindiging van een dienstverband

3.2. Einde van rechtswege

3.3. Geen einde van rechtswege

3.4. Ontslag op staande voet

3.5. Einde door opzegging

3.6. Opzegverboden

3.7. Ontslagprocedure bij het UWV

3.8. Ontslagprocedure bij de kantonrechter

Deel 9 - Arbo

1. Arbeidsomstandigheden

1.1. Inleiding

1.2. Aanpassingen wetgeving

1.3. Arbocatalogus

2. Risico-inventarisatie en -evaluatie

2.1. Inleiding

2.2. Inventariseren (stap 1)

2.3. Evaluatie (stap 2)

2.4. Plan van aanpak (stap 3)

2.5. Toetsing van een RI&E (stap 4)

2.6. Uitvoeren plan van aanpak (stap 5)

2.7. Rol van de or

3. Deskundige bijstand

3.1. Basiscontract

3.2. Basisplus contract

3.3. Waarop moet een werkgever letten bij het kiezen van een arbodienst?

3.4. Arbodeskundige

3.5. Bedrijfsarts

4. Preventiemedewerker

4.1. Inleiding

4.2. Taken

4.3. Deskundigheid

4.4. Aantal preventiemedewerkers

4.5. Organiseren

5. Bedrijfshulpverlening

5.1. Bedrijfshulpverlening

5.2. Bedrijfsnoodplan

5.3. Veiligheidsinstructies

6. Consultatie en onderzoek bedrijfsarts

6.1. Consult bedrijfsarts

6.2. PAGO en PMO

7. Ongevallen en beroepsziekten

7.1. Zorgplicht werkgever

7.2. Ongevallenmelding bij de Nederlandse Arbeidsinspectie

7.3. Ongevallenregister

7.4. Leren van ongevallen

7.5. Ongevallenonderzoek

7.6. Beroepsziekten

7.7. Schadevergoeding

8. Nederlandse Arbeidsinspectie

8.1. Doel Nederlandse Arbeidsinspectie

8.2. Taken Nederlandse Arbeidsinspectie

8.3. Zelfinspectietool

9. Specifieke aspecten van de arbeidsomstandigheden

9.1. Inrichting van de werkplek

9.2. Fysische werkomstandigheden

9.3. Arbeidsmiddelen

9.4. Lichamelijke belasting

9.5. Psychosociale arbeidsbelasting

9.6. Gevaarlijke stoffen

10. Kwetsbare groepen

10.1. Algemeen

10.2. Jeugdigen

10.3. Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven

10.4. Thuiswerkers

10.5. Ouderen

11. Arbeidstijden

11.1. De Arbeidstijdenwet

12. Medezeggenschap

12.1. Or, personeelsvertegenwoordiging of personeelsvergadering?

12.2. Instemmingsrecht

12.3. Adviesrecht

12.4. Overeenstemmingsrecht

12.5. Initiatiefrecht

12.6. Informatierecht

12.7. Inhuur deskundigen

12.8. VGWM-commissie

Deel 10 - Belasting op inkomen en winst

1. Wat is belastbaar?

1.1. Inkomstenbelasting algemeen

1.2. Vennootschapsbelasting algemeen

1.3. Winstbegrip in de vennootschapsbelasting

2. Eigen woning

2.1. Eigen woning

3. Resultaat uit overige werkzaamheden

3.1. Begrip ‘resultaat uit overige werkzaamheden’

3.2. Winstbepaling

3.3. Ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen aan een onderneming of werkzaamheid

3.4. Wat valt er nog meer onder de terbeschikkingstellingsregeling?

3.5. Aftrekbare kosten

4. Winst uit onderneming

4.1. Begrip ‘winst uit onderneming’

5. Ondernemingsfaciliteiten

5.1. Ondernemersaftrek

5.2. Man-vrouwfirma

5.3. Willekeurige afschrijving

5.4. Investeringsaftrek

5.5. Verspreiden van investeringen over meerdere jaren

5.6. MKB-winstvrijstelling

6. Fiscale reserves

6.1. Kostenegalisatiereserve

6.2. Herinvesteringsreserve

6.3. Oudedagsreserve

6.4. De werkruimte

7. Overige aftrekbare kosten

7.1. Aanloopkosten

7.2. Scholingskosten

7.3. Kosten voor gereedschappen, vakliteratuur en werkkleding

7.4. Briefpapier, advertentiekosten, sponsorgelden

7.5. Gemengde kosten welke uitgesloten worden voor aftrek

7.6. Geheel van aftrek uitgesloten kosten

7.7. Beperkt afschrijven op bedrijfsmiddelen en vastgoed

7.8. Bijtelling van de auto van de zaak

8. Inkomen uit aanmerkelijk belang

8.1. Welke voordelen belast?

8.2. Regulier voordeel

8.3. Teruggaaf van gestort kapitaal

9. Inkomen uit sparen en beleggen

9.1. Bezittingen

9.2. Heffingsvrij vermogen

9.3. Vrijgestelde vermogensbestanddelen

9.4. Planningsmogelijkheden

10. Fiscale eenheid

10.1. Eliminatie intercompany winst

10.2. Voordelen fiscale eenheid

11. Berekening van de belasting

11.1. Verliesverrekening

11.2. Vennootschapsbelasting

12. Procedure

12.1. Van aangifte tot aanslag

12.2. Heffingsrente

12.3. Controle

12.4. Ambtshalve aanslag

12.5. Boete

12.6. Navordering

12.7. Betalingstermijn

12.8. Bezwaar en beroep

12.9. Uitstel van betaling

13. Internationaal

13.1. Inkomstenbelasting

13.2. Vennootschapsbelasting

Deel 11 - Btw

1. Inleiding

2. Btw-ondernemer

2.1. Belastingplicht

2.2. Ondernemerschap

2.3. Begin ondernemerschap

2.4. Einde ondernemerschap

2.5. Fiscale eenheid

2.6. Buitenlandse ondernemer

3. Belastbaar feit

4. Leveringen van goederen

4.1. Algemeen

4.2. Leveringen

4.3. Plaats van levering

4.4. Intracommunautaire levering (ICL)

4.5. Intracommunautaire verwerving (ICV)

4.6. Invoer

5. Diensten

5.1. Algemeen

5.2. Plaats van dienst

5.3. Tijdstip van dienst

6. Bijzondere regelingen

6.1. Inleiding

6.2. Vrijstellingen

6.3. Overdracht van een onderneming

6.4. Kleineondernemersregeling (KOR)

6.5. Margeregeling

7. Waarover btw berekenen?

7.1. Vergoeding

7.2. Vergoeding margeregeling

7.3. Korting

8. Tarieven

8.1. Algemeen

8.2. Forfaitaire tarieven

9. Recht op aftrek

9.1. Algemeen

9.2. Voorbelasting

9.3. Teruggaaf bij niet-ontvangen vergoeding en correctie van ten onrechte afgetrokken btw

9.4. Teruggaaf buitenlandse ondernemers

10. Btw-verplichtingen

10.1. Factuurvereisten

10.2. Kasstelsel

10.3. Onterecht btw op factuur vermeld

10.4. Administratie

10.5. Belastingschuldige en verlegging

10.6. Aangifte en termijn

11. Internationaal

11.1. Algemeen

11.2. Btw-richtlijn

11.3. Uitvoeringsverordening btw-richtlijn

11.4. Prejudiciële vraag

Deel 12 - Overige belastingen

1. Auto

1.1. Motorrijtuigenbelasting, wanneer verschuldigd?

1.2. Personenauto

1.3. Bpm

1.4. Bestelauto (grijs kenteken)

2. Assurantiebelasting

2.1. Wanneer verschuldigd?

3. Invoerrechten

4. Accijnzen

4.1. Alcoholaccijns en frisdrankbelasting

4.2. Tabaksaccijns

4.3. Accijns van minerale oliën

5. Wet waardering onroerende zaken (WOZ)

5.1. Wat is de ‘WOZ-waarde’?

5.2. De WOZ-waarde en belastingen

5.3. Bezwaar maken

6. Overdrachtsbelasting

6.1. Roerend of onroerend?

7. Milieubelastingen

7.1. Welke milieubelastingen zijn er?

8. Waterschapsbelasting

8.1. Aanslag zuiveringsheffing

8.2. Aanslag ingezetenenomslag

9. Overige lokale heffingen

9.1. Precariobelasting

9.2. Rioolrecht

9.3. Hondenbelasting

9.4. Reclamebelasting

9.5. Leges

10. Schenkings- en successierechten

10.1. Oplopend tarief

10.2. Aangifte schenkbelasting

Deel 13 - Belastingcontrole

1. Wat is ‘belastingcontrole’?

1.1. Winstbelastingen

1.2. Omzetbelasting/loonheffing

2. Wijze van controle

2.1. Horizontaal toezicht

2.2. Steekproef

3. Controle

3.1. Waarneming ter plaatse

3.2. Boekenonderzoek

4. Administratie- en bewaarplicht/inlichtingen verstrekken (informatieverplichtingen)

4.1. Bewaarplicht

4.2. Inzage- en inlichtingenplicht

4.3. Controle voorkomen?

4.4. Derdenonderzoek

5. Verwerping en omkering van de bewijslast

5.1. Verwerping administratie

5.2. Omkering bewijslast

5.3. FIOD

6. Verweermiddelen

6.1. Wet rechtsbescherming belastingplichtigen bij controlehandelingen

7. Na de controle

7.1. Controlerapport

7.2. Waarschuwen of straffen?

7.3. Verzuimboete

8. Nog meer controle

8.1. Aankondigingen bij aangifte

8.2. Speciale acties

8.3. Overige acties

8.4. Nationale en internationale gegevensuitwisseling

Deel 14 - Verzekeringen

1. Verzekeringen

1.1. Distributiekanalen/markt

1.2. Samenhang

2. Verzekeringsvormen

2.1. Gebouwenverzekering

2.2. Inventaris-/goederenverzekering

2.3. Brand-/bedrijfsschadeverzekering

2.4. Machinebreukverzekering

2.5. Glasverzekering

2.6. Lichtreclameverzekering

2.7. Computerverzekering

2.8. Reconstructiekostenverzekering

2.9. Cyberverzekering

3. Aansprakelijkheidsverzekeringen

3.1. Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)

3.2. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

3.3. Bestuurders­aansprakelijkheidsverzekering

3.4. Vervoerders­aansprakelijkheidsverzekering

4. Auto-/voertuigenverzekeringen

4.1. WA-verzekering voor motorrijtuigen

4.2. Volledig-cascoverzekering

4.3. Beperkt-cascoverzekering

4.4. Ongevallen-inzittendenverzekering

4.5. Schadeverzekering inzittenden

4.6. Verhaals(rechts)bijstandsverzekering

4.7. Rechtsbijstandsverzekering voor motorrijtuigen

5. Transportverzekeringen

5.1. Transportgoederenverzekering

5.2. Transportgoederenverzekering: aflopende polis

5.3. Transportgoederenverzekering: Pauschalpolis

5.4. Transportgoederenverzekering: declaratiepolis

5.5. Eigen-vervoerverzekering

5.6. Vervoerdersaansprakelijkheid

5.7. Container- en traileraansprakelijkheid

6. Rechtsbijstandverzekeringen

7. Personeelsverzekeringen

7.1. Ziekteverzuimverzekeringen

7.2. Arbeidsongeschikt­heidsverzekeringen voor werknemers

7.3. Collectieve ongevallenverzekering

7.4. Collectieve pensioenverzekering

8. Ziektekostenverzekering

8.1. Eigen risico

8.2. Wijzigingen basispakket, stijging van de premie

Deel 15 - Omgevingsrecht

1. Ruimtelijk instrumentarium

1.1. De Omgevingswet

2. Bodem en bodemsanering

2.1. Zorgplicht

2.2. Bodem onder de Omgevingswet

3. Geluid

3.1. Geluidhinder

3.2. Geluid onder de Omgevingswet

3.3. Omgevingsplan

4. Water

5. Geur

6. Externe veiligheid

7. Natuurbescherming

7.1. Aanvullingswet natuur Omgevingswet

8. Archeologie en cultuurhistorie

8.1. Wettelijk kader

8.2. Archeologie en ruimtelijke ordening

8.3. Archeologisch onderzoek

8.4. Erfgoedwet naast de Omgevingswet

9. Luchtkwaliteit

9.1. Luchtkwaliteitseisen

9.2. Luchtverontreiniging in de omgevingswet

10. Bedrijvigheid en milieuzonering

10.1. Bedrijven en zonering

10.2. De plattelandswoning

10.3. Milieuzonering nieuwe stijl past bij integrale karakter Omgevingswet

11. Afval

11.1. Landelijk afvalbeheerplan

11.2. Meer informatie

11.3. Afvalstoffen in de Omgevingswet

12. Naast nieuwe Omgevingswet ook Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Deel 16 - Vergunningen

1. De omgevingsvergunning

1.1. De omgevingsvergunning onder de Omgevingswet

1.2. Bouwen

1.3. Slopen

1.4. Milieu

1.5. Werken en werkzaamheden (aanleg)

1.6. Kappen bomen

1.7. Gecombineerde omgevingsvergunning

2. Vrijstellingen, ontheffingen en het projectbesluit

2.1. Regime Omgevingswet

3. Aanvragen van de omgevingsvergunning

3.1. Vergunningcheck

3.2. Aanvraag omgevingsvergunning

4. Procedures

4.1. Reguliere procedure

4.2. Uitgebreide procedure

4.3. Procedurestappen

5. Bezwaar en beroep

5.1. Bezwaar

5.2. Beroep

5.3. Hoger beroep

6. Vergunningvrij bouwen

7. Andere vergunningen

7.1. Watervergunning

7.2. Splitsings- en onttrekkingsvergunning Huisvestingswet

7.3. Archeologische monumentenvergunning

7.4. Vergunning Kernenergiewet (KEW)

7.5. Vergunning Wet bodembescherming (Wbb)

7.6. Terras- en exploitatievergunning

7.7. Tracébesluit

8. Omgevingsvergunning onder de Omgevingswet

8.1. Beoordeling aanvraag

8.2. Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

8.3. Overgangsrecht Omgevingswet

8.4. Procedure

8.5. Participatie

8.6. Bevoegd gezag

8.7. Concrete wijzigingen

Deel 17 - Subsidies voor het MKB

1. Subsidies algemeen

1.1. Subsidiethema’s

1.2. Soorten subsidies

1.3. Procedures verschillen

1.4. Regionale verschillen

1.5. Waar liggen nu uw kansen?

1.6. Tijdig aanvragen

2. Krediet

2.1. Risicokapitaal voor innovatieve ondernemingen

2.2. Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

2.3. Groeifaciliteit

2.4. Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

2.5. Microkrediet

3. Innovatie, onderzoek, ontwikkeling

3.1. WBSO: Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk

3.2. Innovatiebox

3.3. MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

3.4. Europese innovatiesubsidies: Horizon Europe

3.5. Subsidieregeling Eurostars - Subsidie internationale marktgerichte R&D

4. Investeringen: energie, milieu, algemeen

4.1. Investeringssubsidies

4.2. Energie-investeringsaftrek (EIA)

4.3. Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) en Milieu-investeringsaftrek (MIA)

4.4. Combinaties van regelingen

4.5. Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++)

4.6. Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)

4.7. Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA)

4.8. Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP)

4.9. Aanschafsubsidieregeling Zero-Emissie Trucks (AanZET)

5. Arbeid en scholing

5.1. Personeelssubsidies

5.2. Praktijkleren

5.3. Extra subsidie praktijkleren voor specifieke sectoren

5.4. Subsidieregeling Praktijkleren in de derde leerweg

5.5. Loonkostenvoordeel LKV

5.6. Het lage-inkomensvoordeel (LIV)

5.7. Startersbeurs

5.8. SLIM-subsidie

5.9. Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU)

6. Export en internationale samenwerking

6.1. Dutch Good Growth Fund

6.2. Subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidings­projecten (DHI)

6.3. Dutch Trade and Investment Fund (DTIF)

6.4. Support International Business (SIB)

7. Instandhoudingssubsidie rijksmonument met woonfunctie

7.1. Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

8. Energiekosten

8.1. Energiebespaarlening

8.2. Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG)

8.3. Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)

Deel 18 - Communicatie, reclame en verkoop

1. Marketingcommunicatie en merk

1.1. Definitie

1.2. Merkfuncties

1.3. Merkimago

2. Communicatiemix

2.1. Corporate communicatie

2.2. Marketingcommunicatie

3. Marketingcommunicatiestrategie

3.1. Positionering

3.2. Belang goede strategie

3.3. Diverse communicatiestrategieën

4. Marketingcommunicatieplan

4.1. Noodzaak communicatieplan

4.2. Voordelen communicatieplan

4.3. Afgeleid ondernemingsplan

4.4. Onderdelen marketingcommunicatieplan

5. Marketingcommunicatie-instrumenten

5.1. Reclame

5.2. Promoties

5.3. Public relations

5.4. Sponsoring

5.5. Directmarketingcommunicatie ofwel data-driven marketing

5.6. Winkelcommunicatie

5.7. Verpakking

5.8. Persoonlijke verkoop

5.9. Beurzen en tentoonstellingen

5.10. Free publicity

5.11. Personal branding

6. Mediaplan en selectie

6.1. Mediadoelstellingen

6.2. Voorlopig mediabudget

6.3. Mediastrategie

6.4. Mediatactiek

6.5. Definitief mediabudget

6.6. Plaatsingsschema

7. Media en middelen

7.1. Integratie meerdere media

7.2. Diverse media en middelen

8. Reclamebureau

8.1. Selectie reclamebureau

8.2. Afspraken reclamebureau

8.3. Briefing reclamebureau

9. Onderzoek en respons

9.1. Ontwikkelingsonderzoek

9.2. Evaluatieonderzoek

9.3. Onderzoeksbureaus

9.4. Respons

10. Content marketing en sociale media

10.1. Content marketing

10.2. Sociale media

11. Affiliate marketing

11.1. Het principe

11.2. Hoe het werkt

11.3. Affiliate netwerken

11.4. Google AdSense

12. Videomarketing

12.1. YouTube als mediakanaal

12.2. Opvallen op internet

12.3. Adverteren met video

13. Contact met de pers

13.1. Een persbericht

13.2. Contact met de pers

14. Showroom- en winkelverkoop

14.1. Lichaamstaal herkennen

14.2. Zelf een signaal geven

14.3. En dan pas open vragen stellen

14.4. En proberen meer te verkopen?

14.5. Winkeldiefstal

14.6. Mysteryshoppen

14.7. De etalage en internet

15. Offertes maken

15.1. Wat is een ‘offerte’?

15.2. De vrijblijvende offerte

15.3. Uw prijs als sandwich inpakken

15.4. Een normale en een hogere prijs

15.5. Laat zien dat u meedenkt

15.6. Formuleer uw offerteteksten positief

15.7. De structuur van een offerte

15.8. Hoe uitgebreid mag een offerte zijn?

16. Personal branding

16.1. Wat is ‘personal branding’?

16.2. Redenen om voor personal branding te kiezen

16.3. Wie bent u?

16.4. Werken aan uw merk

17. Belangrijke organisaties en kennisinstituten

Deel 19 - Internet voor ondernemers

1. Zoeken op internet

1.1. De juiste zoekmachine kiezen

1.2. Doelgericht zoeken

1.3. De toekomst

2. Domeinnaam registreren

2.1. Mogelijkheden

2.2. Registratie

2.3. Domeinnaambescherming

3. Een website voor uw onderneming

3.1. Wanneer interessant?

3.2. Functies

3.3 Het maken van een applicatie

4. De voorbereiding en het hebben van een website

4.1. Het maken van een website

4.2. De uiteindelijke website

5. De inhoud van een website

5.1. Achtergrond en teksten

5.2. Gemak

5.3. Beeld en geluid

5.4. (Juridische) eisen

5.5. Blog of nieuwsbrief

5.6. Sociale media

6. Adverteren

6.1. Mogelijkheden

6.2. Zoekmachines

6.3. Andere vormen van online adverteren

6.4. Klassieke media

Deel 20 - Overdracht en einde van de
onderneming

1. Overdracht onderneming

1.1. Eenmanszaak

1.2. Vof/maatschap

1.3. BV/NV

2. Overdracht met behoud van controle

2.1. Algemeen

2.2. Eenmanszaak

2.3. BV

3. Wat bij overlijden?

3.1. Algemeen

3.2. Eenmanszaak

3.3. Vof/maatschap

3.4. BV

3.5. Mogelijkheden in een testament

3.6. Fiscale aspecten bij overlijden

4. Einde van de onderneming

4.1. Eenmanszaak

4.2. Vof/maatschap

4.3. BV

4.4. Bedrijfsbeëindiging

Deel 21 - ICT-recht

1. Aanschaf van een ICT-oplossing

1.1. Keuze voor een ICT-oplossing

1.2. Duidelijke wensenlijst

1.3. Beschikbaarheid en snelheid

1.4. Beveiliging en privacy

1.5. Onderhoud van de software

1.6. Vergeet de back-up niet

2. Van implementatie tot exitregeling

2.1. De start

2.2. Als het dan toch fout gaat bij de dienstverlener

2.3. Remedies voor de dienstverlener

2.4. Exit-regeling

3. Elektronische overeenkomsten

3.1. De elektronische handtekening

3.2. Soorten digitale handtekeningen

3.3. Totstandkoming van een elektronische overeenkomst op een website

3.4. Algemene voorwaarden

4. Elektronisch bewijs

4.1. Bewijslastverdeling

4.2. Waardering van bewijs

5. Digitale marketing

5.1. Reclame via e-mail

5.2. Cookies

6. Cybercrime

6.1. Meest voorkomende vormen van cybercrime

6.2. Gevolgen hack

6.3. Wat kunt u ondernemen?

Deel 22 - Privacy

1. Wanneer is de AVG van toepassing?

1.1. Toepasselijkheid

1.2. Wat zijn persoonsgegevens?

1.3. Wat valt er onder het verwerken van persoonsgegevens?

2. Waarmee moet u rekening houden?

2.1. Boetes

2.2. Het verwerkingsregister

2.3. Functionaris gegevensbescherming (FG)

2.4. Verwerkersovereenkomsten

2.5. Een Data Protection Impact Assessment (DPIA)

2.6. Privacy by design/privacy by default

3. Privacy en uw website

3.1. Privacyverklaring

3.2. Cookies

3.3. Inschrijvingen

4. Rechten van betrokkenen

4.1. Welke rechten zijn er?

4.2. Reactie op een inzageverzoek

4.3. Legitimatie

5. Datalekken

5.1. Wanneer melden?

5.2. Melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens

5.3. Betrokkenen informeren

6. Doorgifte van persoonsgegevens naar het buitenland

6.1. Doorgifte binnen de EER

6.2. Doorgifte buiten de EER

7. Privacy van uw personeel

7.1. Personeelsdossier

7.2. Controle van personeel

7.3. Privacy van uw personeel bij ziekte

8. Profiling

8.1. Wat is profiling?

8.2. Risico’s van profiling

8.3. Wanneer mag het wel?

Deel 23 - Internationaal zakendoen

1. De voorbereiding

1.1. Inleiding

1.2. Hulp in Nederland

1.3. Hulp ter plekke

1.4. Naar welk land exporteren?

1.5. Handelsreizen en beurzen

2. Samenwerking

2.1. Redenen om samen te werken

2.2. Soorten samenwerking

2.3. Agenten

2.4. Joint venture en kangoeroesysteem

2.5. Partners for International Business (PIB)

3. Subsidies

3.1. Nederlandse subsidie

3.2. Europese subsidie

4. Internationaal betalen en innen

4.1. Factureren

4.2. Betalingswijzen

4.3. Garanties

5. Juridische zaken

5.1. Samenwerkingsvormen juridisch regelen

5.2. Offertes

5.3. Onderhandelen vrijblijvend?

5.4. Letter of Intent

5.5. (Ver)koopovereenkomst

5.6. Algemene voorwaarden

5.7. Problemen: naar de rechter?

6. Exportfinanciering

6.1. Inleiding

6.2. Diverse vormen

7. Transport

7.1. Inleiding

7.2. Expediteurs

7.3. Soorten transport

7.4. Verzekeringen

8. Douane

8.1. Taken van de douane

8.2. Invoerrechten

8.3. Vergunningen

8.4. Overige formaliteiten

8.5. Douaneformulieren

9. Btw

9.1. Leveringen binnen de EU

9.2. Leveringen buiten de EU

9.3. In de EU betaalde btw

9.4. Brexit

9.5. Nieuwe btw-regels voor afstandsverkopen

10. Belasting over buitenlandse winst

10.1. Inleiding

10.2. Inrichting en vertegenwoordiging

10.3. Dochtervennootschap

11. Importeren

11.1. Inleiding

11.2. Geschikte producten

11.3. Geschikte leveranciers

11.4. Juridisch

Deel 24 - Regelgeving reclame

1. Regelgeving reclame

1.1. Algemeen

1.2. Reclame Code Commissie

1.3. Reclame via e-mail

1.4. Vergelijkende reclame

1.5. Koop op afstand

1.6. Colportage

1.7. Acquisitiefraude

1.8. Auteursrecht

1.9. Gedragscode fieldmarketing

1.10. Gedragscode telemarketing

1.11. Reclamecode Social Media & Influencer Marketing

1.12. Overige gedragscodes

2. Promotionele acties

2.1. Prijsvraag

2.2. Kansspel

2.3. Van-voorprijzen

3. Regels buitenreclame

3.1. Speciale regels

4. Oneerlijke handelspraktijken

4.1. Belangrijke aspecten van de Wet oneerlijke handelspraktijken

4.2. Voorbeelden oneerlijke handelspraktijken

4.3. Handhaving

5. Bezwaar en beroep

Deel 25 - De besloten vennootschap

1. Motieven voor oprichting van een BV

1.1. Fiscale motieven

1.2. Beperking van aansprakelijkheid

1.3. Gemakkelijke overdracht

1.4. Duidelijkheid over de aandeelhouders

2. Oprichting

2.1. Oprichting digitaal

2.2. Geen goedkeuring vooraf

2.3. Controle achteraf

2.4. Statuten

2.5. Naam

2.6. Zetel

2.7. Doel

2.8. BV in oprichting

2.9. Inschrijving in het Handelsregister

2.10. Inschrijving in het UBO-register

3. Kapitaal

3.1. Maatschappelijk kapitaal

3.2. Geplaatst kapitaal

3.3. Gestort kapitaal

3.4. Storting op aandelen

4. Aandelen

4.1. Soorten aandelen

4.2. Aandeelhouders

4.3. Aandeelhoudersregister

4.4. Uitgifte van aandelen

4.5. Overdracht van aandelen

5. Bestuur

5.1. Benoeming

5.2. Ontslag

5.3. Taken en bevoegdheden

5.4. Raad van commissarissen

5.5. Beperkingen

5.6. Vertegenwoordiging

5.7. Bestuurdersaansprakelijkheid

5.8. Tegenstrijdig belang

6. Algemene vergadering

6.1. Bevoegdheden

6.2. Bijeenroeping

6.3. Deelname

6.4. Volmacht

6.5. Notulen

6.6. Gewone algemene vergadering

6.7. Buitengewone vergadering

6.8. Stemrecht

6.9. Besluitvorming

6.10. Buiten vergadering

6.11. Slechts één aandeelhouder

6.12. Stemovereenkomst

6.13. Staken van stemmen

6.14. Aandeelhoudersovereenkomst

6.15. Wipaandelen

6.16. Uitkoop van aandeelhouders

7. Statutenwijziging

7.1. Geheel of gedeeltelijk

7.2. Kosten

7.3. Formaliteiten

8. Ontbinding

8.1. Vereffening

8.2. Turboliquidatie

8.3. Tijdelijke wet

9. Holdingstructuur

9.1. Belastingvoordelen

9.2. Aansprakelijkheid

9.3. Bedrijfsoverdracht

Deel 26 - Modellen

Trefwoordenregister

Aanbod
Online service

 

 

PAPIER + ONLINE SERVICE

Standaardaanbod

 

 188,-

Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel onze Klantenservice

0492 - 59 31 31